iCantaloupe

© Louise Brodie

Ligama le science: Cucumis melo
Ligama lelijwayelekile: Cantaloupe, Melon, Sweet melon, Musk melon or Spanspek

Lesihlahla kutsiwa sisuka eAsia, sacale sabitwa ngekutsi iMusk melon ngoba sinuka kahle nasivutsiwe. Lesitselo sacala sangena Europe ligama lakhona latsatfwela edolobheni lase Cantalupo, lapho yahlanyelwa khona emuva kwekutsi kufike tinhlanyelo letisuka eArmenia ePersian Empire.
Kunendzaba lekufanele uyive lekhuluma ngekutsi ligama le cantaloupe lesi Afrikaans (spanspek). Kutsiwa isuselwa ku Spaanse spek lesho kutsi inyama yase Spain. Juana Maria Smith, umfati wa Sir Henry (Harry) Smith (abetsandza kutsi bantfu bamubite nga Harry), umphatsi ngesikhatsi sekuphatsa kwemangisi Ekapa ngabo 1800, beka jwayele iCantaloupe noma Musk mellon njengekudla kwakhe kwasekuseni besee kutsi indvodza yakhe yona ijwayele emacandza nenyama. Ngoba bekavela eveni lase Spain loku baakubita batsi “Spanish bacon”.

Kuchaza Sihlahla

iCantaloupe ivele emndenini wase cucurbit. iCantaloupe ikhula esihlahleni lesinentfo lengatsi intsambo lehamba phansi. Lesihlahla singaphakamiswa lapho kunetitselo letincane khona. Lesihlahla sinetimphandze letingashobeli kakhulu, letingahamba indzawo lendze, tivalwe ngemacembe naletihlahla. Iphindze ibe nephandze lesitako leshobela nga 30 kuya ku 40 cm. Ngako ke kumcoka kutsi unakekele kutsi likhula kangakanani futsi unisele njalo.

Kusebenta Kwalesihlahla

iCantaloupe sitselo lesidliwa sinjalo sodvwa. Singaphindze sentiwe ijusi noma sihlanganiswe naletinye titselo. Letinye tinhlobo tiyomiswa ngalesinye sikhatsi.

Kulungiswa Kwemhlabatsi Nalokudzingekako Emhlabatsini

Yenta siciniseko kutsi umhlabatsi uyahlolwa ungakahlanyeli, khona utokwati kutsi ulungele kuhlanyela. iCantaloupe yenta kahle emhlabatsini wesanti kuya emhlabatsini lofanele kulima. Uma umhlabatsi ulibumba kakhulu loku kwenta timphandze tingakhoni kukhula kahle nekutsi emanti angahambi kahle. pH yemhlabatsi kufanele ibe ngu 6.0 na 7.
Emavikini langu 8 ungakahlanyeli, faka iPhosphates ledzingekako kanye nelitfunyela kulungisa pH nekuvundza kwemhlabatsi, bese ulima lomhlabatsi ushobele nga 60 cm. Uma kusele emaviki lamabili kutsi uhlanyele, lungisa lapho utohlanyela khona. Loku kwentiwa ngelikhula, khona utobulala emagadze noma likhula. Uma utohlanyela endzaweni lelungisela titfombo, loku nako kufuna kulungiswe kusasele emaviki lamabili.

Simo Selitulu

iCantaloupe itsandza indzawo leshisako, yenta kahle ngabe emazinga ekushisa emini aba ngu 20°C kuya ku 30°C bese kutsi ebusuku kuba ngu 15°C. kukhula kwetihlahla kwehla kakhulu uma emazinga ekubandza ehla ngaphansi kwa 10°C. ngaphansi kwa 10°C kukhula kwalesitselo kuyalimala. Lesihlahla asivani nesitfwatfwa, tihlahla letincane tingafa. Kuna kwemvula nasotovuna kuyinkinga ngoba kutsikameta lapho utobeka khona sivuno. Ivula futsi ibanga tifo.

Tinhlobo Tetinhlanyelo

Honeydew, Galia, Hales Best, Piel de Sapo, Imperial, Edisto, Eastern Shipper, Majestic, Charentais, Fargo ne Caribbean King nguletinye wetinhlobo kuletinyenti.
Leyo nhlanyelo lengalunga endzaweni yangakini utoyati ngekutsi ukhulumisane nabocwephesha labati ngetinhlanyelo.

Translated by Phindile Malotana