Kubyariwa Ka Cantaloupe

© Louise Brodie

Ku Byala

Cantaloupe kumbe spanspek ri byariwa kusukela eka mbewu.

Mabyelelo

Mabyalelo ya xona ya endliwa hiku byala Kunene mbewu kumbe kutirhisa mbewu ya cantaloupe kuva kubyariwa swimilani eka ti seed beds kumbe ti seed trays kutani kuya byariwa swimilani swakona emasin’wini.

Xipesi

Swimilani swivekiwa eka xipesi lexinga eka 50 - 75 cm hiku hambana exikarhi ka mintila leyinga kwalomu ka 100 - 200 cm hiku hambana. Leswi swile exikarhi ka 4000 na 6000 wa swimilani swa cantaloupe hi hectare. Kuva na mintila yofikelela hi switirhisiwa na materetere leyi faneleke kuva yisiyiwa exikarhi leswaku yata kota ku fika loko kufanele ku fafazeriwa kumbe kutshoveriwa.

Nkarhi Wo Byala Mbewu

Ku byariwa ka mbewu emisaveni swiendliwa kusukela ekuheleni ka nhweti ya August kuya eka November e Afrika Dzonga. Mbewu yinga byariwa eka swobyalela eka swona kumbe eka ti greenhouse kusukela emasunguleni ya July leswaku swimilani switava swilulamele kusimuriwa swiya byariwa exikarhi ka nhweti ya August loko maxelo yasungula ku kufumela hinkarhi wakona.

Nkarhi Wo Byala

Tani hileswi cantaloupe kunga ximilani lexi rhandzaka maxelo yokufumela nkarhi wobyala kuva masungulo ya nhweti ya September kuya exikarhi ka December. Eka tindzhawu leti kufumelaka swinene laha ximunwana xihatlisaka kufika ku hatlisa ku byala swinga sungula exikarhi ka nhweti ya August.

Nkarhi Wo Kula

Nkarhi wakukula kusukela eku byariweni ka mbewu laha hintolovelo switekaka 12 wa mavhiki eka tindzhawu leti kufumelaka kuya eka 15 wa mavhiki laha maxelo ya tekaka nkarhi kukufumela.

Ku Nonisa Misava

Swina nkoka swinene ku endla ndzavisiso wa misava kutiva leswaku misava yilava swakudya swa njhani naku kota ku nonisa hilaha swifaneleke hakona. Swiletelo swakahle swo nonisa misava swiva hindlela leyi:
Manyoro na lime swa cheriwa kutani swirimeriwa ehansi ka misava hinkarhi waku lulamisa misava kwalomu ka mune kuya eka ntsevu wa mavhiki kunga se byariwa. Ku chela kungaseva na swimilani ka laveka exikarhi ka 750 na 1000 kg wa 2:3:4 (27) ya nkatsakanyo wa manyoro hi hectare leyi cheriwaka eka mintila yobyalela eka yona kutani kutirhisiwa disc harrowe kuva ya katsiwa na misava ya 20 cm ya misava yale henhla loko kunga se byariwa swimilani. Kwalomu ka ntsevu wa mavhiki endzhaku kaloko ku byariwile chela nakambe kwalomu ka 300 kuya eka 500 kg ya 2:3:4 (27) kuya hi hectare ku tiyisisa kukula kahle xikan’we naku tswala mihandzu. Veka tihlo eka makulelo xikan’we na mavekelo ya mihandzu naswona loko swilaveka unga tlhandleka nakambe yan’wana manyoyo yavunharhu lawa ringanaka 350 kg hi hectare ya Potassium Nitrate ku pfuneta kukula xikan’we naku antswisa kuvumbiwa ka mihandzu ya kona. Loko kuriku hinkarhi lowu yikule kuringanela kutani unga chela Potassium Chloride ematshanweni ya Potassium Nitrate. Eka xiteji lexi xale maheteleleni swina nkoka swinene kuva u nonisela kuva ku atswisa mihandzu kutlula kuva u nonisela kukurisa ximilani.
Tsundzuka ku cheleta nkarhi hinkwawo endzhaku ka ku chela manyoro.

Ku Cheleta

Cheleta loko ungase byala swimilani na loko u hetile kubyala swimilani kumbe mbewu. Loko u byala swimilani leswi swiku pfuna kuhunguta ntshikelelo eka swimilani leswintshwa. Tiyisisa leswaku kutshama kurikarhi ku tsakama laha unga byala kona. Loko swikoteka vekela ti moisture meters naswona loko swinga koteki unga kambela misava ya laha kungana timintsu kambirhi hi vhiki hiku tirhisa xipedi kumbe augur.
Ncheleto wa kahle lowu amukelekaka wule xikarhi ka 25 na 35 mm hi vhiki. Leswi swiya hiku i misava ya muxaka wihi kambe swinga endliwa hambi kuri ka 2 kumbe 3 hi vhiki rin’we.

Translated by Ike Ngobeni