Giant Plated Lizard
Holoholo Lomkhulu Lonemigca

© Tyrone Ping

Ligama

Holoholo Lomkhulu Lonemigca, Giant Plated Lizard (Gerrhosaurus Validus)

Luhla Lolutsetfwe

Lihlangotsi: Reptilia
Kucondzisa: Squamata
Umndeni: Gerrhosauridae
Budze Lensikati: Emakhulu lamabili kuya kumakhulu lamabili nemashumi lasihlanu ema mm
Budze Lendvuna: Emakhulu lamabili kuya kumakhulu lamabili nesihlanu ema mm

Inchazelo

Lo Holoholo lomkhulu lonemigca nguwona umkhulu kuboholoholo nehloko yawo lepatalele kanye nemtimba. Kulabadzala, ngemuva bansundvu lotopele kuya kumnyama. Bhongwane umhlophe longcolile, bese lesisu sinsundvu lohhwabile. Labancane bamnyama, nemabadlana emacashata lamtfubi ngasemuva kanye netigadla ngaseceleni.

Kusakateka

Loholoholo lomkhulu wemigca itfolwa esifundzeni lesisenyakatfo yemavekati.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Labasikati batalela mabili kuya kulasihlanu emacandza lamakhulu, layindingilizi emhlabatsini logcwele ematje lachekekile emkhatsini welihlobo.

Kudla Kwabo

Timbale, emacembe, emakhiwa kanye naletinye titselo letilula, kepha angaphindze adle boholoholo labancane kantsi uke wabonwa adla bantfwana bemafudvu.