Giant Plated Lizard
Uqamu

© Tyrone Ping

Igama

Uqamu, Giant Plated Lizard [Gerrhosaurus validus]

Iimbalobalo Ngepilwakhe Ezirhunyeziweko

Isigaba: Reptilia
Irhemo/Umhlobo: Squamata
Umndenabo: Gerrhosauridae
Ubude bosikazi: 200 - 250 mm
Ubude boduna: 200 - 250 mm

Imihlobo yakwabo

Gerrhosaurus validus maltzahni and Gerrhosaurus validus validus

Ihlathululo

Uqamu lo (Giant Plated Lizard) mkhulu begodu unehloko nomzimba opataleleko. Abadala, baba nomhlana wombala ozotho okumnyama ukuyela konzima.
Umphimbo unombala omhlophe okufipheleko, kuthi amathumbu abenombala ozotho okukhanyako. Amadzinyanabo abanombala onzima, kanye namabala ahlaleleneko asarulana emhlana kanye namacatjhazana emahlangothini.

Ukwabeka Nokusabalala Kwabo

Umhlobo lo wakaQamu utholakala eendaweni ezisetlhagwini yeenarhakazi ezitjhideleneko.

Ukuhlangana

Abasikazi babekela amaqanda amabili ukuya kamahlanu, ambeswa ngehlabathi hlangana namaphadluka wamadwala nofana amatje phakathi kwehlobo.

Ukudla/Idayethi

Badla amathuthumbo, amakari, amafeyi kanye nezinye iinthelo ezithambileko, kodwana basuke badle nembhadwa ezincani banjalo nje baziwa nangokudla amadzinyana weenkghuru.