Emagama Lasebentiswa Kubologwaja

© Karoline Steenekamp

Nawa emagama lasebentiswa eplazini labologwaja:
Aggressive trait: Kubanelilaka lokusuka kubatali kuye kubantfwana
Bedding: Tjani, emaphepha lamadzala lasebentiswa kuvala siyilo, noma afakwe emabhokisini
Bloat: Sibindzi lesivuvukile lesibangwa kungadli kudla lokufanele
Breed Standards: Kuchaza kutsi kutalana kufanele kube njani.tonkhe tilwane tinendlela yekutalana letifanele tiyilandzele
Bucks: Bologwaja labadvuna
Catch tray: Intfo yekubamba umcamo nemakaka
Castrate: Kukhipha emasendze wente logwaja angasakwati kutfola bantfwana (kuphakula)
Chop: Lokulihlata, netjani lokujubwe kwaba kuncane
Coccidiosis: Sifo lesingabulala bologwaja. Kwenteka kakhulu endlini yabologwaja lengaka hlobi kahle
Colony: Yindzawo lenkhulu lapho bologwaja labasebancane bangakhula khona ndzawonye
Compost heap: Kuhlanganisa manyolo, tintfo tetihlahla letifile letiyekelwe kutsi tibole, bese tisebentiswa engadzeni njengamanyolo
Concentrates: Kuhlanganiswa tintfo letibeswe tibekwa emshinini. Indlela lakahle kepha ledulile yekukhulisa bologwaja
Consiststent: Kuyafana
Conception: Kukhulelwa
Cover: Ligama lelisebentiswa kuchaza kukhwelana
Does: Bologwaja labasikati
Double Tier: Tindlu tabologwaja letakhiwe ngetulu kwaletinye
Eragrostis: Tjani lobuhle lobomiswako bube sicuku
Feed containers: Titja letisebentiswako kupha kudla
Foster: Kutsatsa bantfwana balomunye baniketwe lomunye kutsi abakhulise
Genetics: Licwaningo lekufundza indlela bologwaja labatala ngayo
Genitals: Kwangasense
Green feed: Titjalo letiphilile
Hay: Tjani lobomisiwe
Hay Ricks: Liyayela lelisebentisiwe kubamba tjani
Haunches: Ngaphansi kwetinyawo talogwaja
Home consumption: Kuhlaba kutsi kudliwe ekhaya hhayi kudayisa
Hoppers: Tintfo letitikhiphela tona kudla
Hutch: Indlu yalogwaja
Hutch card: Intfo legcina umniningwano endlini yalogwaja
Immunity: Kungatfoli tifo
Import: Kulandza kulelinye live noma indzawo
Indigenous: Tilwane letivele lapho tikhulela khona
Labour intensive: Kudzingeka kusebenta kamatima kuze kulunge
Litter: Sicuku sebantfwana balogwaja
Loins: Umsipha lapho khona umgogodla walogwaja uhlangana netinyawo
Malocclusion: Ematinyo laphukile
Mammary glands: Intfo yekumunyisa lekhipha lubisi
Mastitis: Kungenwa kugula emabeleni
Mating: Kuhlanganisa lomdvuna nalomsikati khona batokwenta bantfwana
Mentor: Tsishela
Myxomatosis: Sifo lesibulalako lesingekho eNingizimu Africa
Nipples: Incenye yalomsikati lemunyisa bantfwana
On Heat: Kulungela kwenta bantfwana
Palatable: Kumnandzi
Partition: Kuhlukanisa indlu yabologwaja kutsi ihlukane kabili
Pellets: Kudla lokwentiwe kwalungiselwa kutsi kube malula
Predators: Noma ngusiphi silwane lesingafuna kubulala logwaja, kungaba yinja, kati, inyoka noma emagundvwane
Progeny: Bantfwana labachamuka etilwaneni
Prolific: Ingenta bantfwana labanyenti
Roughage: Tjani bekudla lobungasito tigadla
Sawdust: Tivutfu letisala nakusahwa
Scruff: Sikhumba lesitiphumelako entsameni
Sexing of babies: Kuhlukanisa labadvuna nalabasikati natisakhula
Sleek: Tilwane letiphilile letinemandla
Stock: Tilwane lotikhulisako
Stockman: Umfuyi
Teff: Tjani lobukhuliswa kutsi kube sezingeni lelisetulu
Territorial: Kugadza indzawo yabo
Viral Haemorrhagic Disease: Sifo lesibulalako lesingekho eNingizimu Afrika
Vulva: Kwangasense kwesifazane
Water nipples: Emanti ekunatsa latiphumelako
Weaning: Kuhlukanisa bantfwana namake wakhe

Translated by Thandokuhle Motha