I-Glossary Namabizo Wokufuywa Kwemiqasa

© Karoline Steenekamp

Nali irherho lamabizo asetjenziswa ekulimeni ngemiqasa nehlathululo yebizo ngalinye.
Yomkhuba ogaselako: Ogaselako (ofuna ukuluma nokungwara) unesiqhelo esisuka kubabelethi bawo idlulela ebantwaneni
Imibhedee: Utjani, iimvuthu zamaplanka, nanyana amaphepha azinquqwana ekuvalwa ngawo ifluri yamahogo, nanyana ukufaka amabhokisi
Bloat: Kuqurhelana ukwenziwa kungadli kuhle
Breed Standards: Ihlathululo yokobana ifuyo kufanele iqaleke njani. Yoke ifuyo emsulwa inendlela eyahlulelwa ngayo
Bucks: Imiqasa emadoda
Catch Tray: Sikirimbodo ngaphasi kwentambo yefluri esibamba umanyori nomthundo
Ukuphawula: Kususa amasende wenze indoda ingasabinabentwana
Ukusika: Ukudla okudlaza, i-lucerne kanye namabhala asikelelweko
Coccidiosis: I-bacteria ebulwelwe obungabulala imiqasa. Lokhu kwenzeka khulukhulu emahogweni wemiqasa angahlanzwa kuhle.
Colony: Ihogo ekulu lapha kufakwa khona imiqasa emincani esakhulako
Intatjana yomanyoro: Lapha kubuthelelwe woke umanyoro, imibhede, kanye nematheriyali yentjalo eliswe bona ibole bese isetjenziswa engadini yemirorho njengesvundisi
Concentrates: Ukudla okuvangiweko okubekwe emtjhinini, okulungileko, kodwana nekuyindlela edurako yokupha imiqasa ukudla
Consistent: Ezifanako zoke
Conception: Ngeskhathi lapha wesifazani azithwalako
Cover: Ibizo elihlathulula ukuhlangana ngokomseme
Does: Imiqasa ebafazi
Double Tier: Amahogo agibeleneko
Eragrostis: Utjani obuhle obomisekako
Feed containers: Iinkotlelo nendlela ezisetjenziswa ukuletha ukudla
Foster: Ukuthatha abentwana bomunye umqasa uphe omunye kobana ibakhulise
Genetics: Isayensi yokufunda imikgwa yefuyo
Genitals: Izitho zangasesee
Green feed: Imirorho nanyana utjani obuphiwa iinlwana obufretjhi
Hay: Utjani obomisiweko
Hay Ricks: Yidrada esetjenziselwa ukubamba amabhala
Haunches: Iinyawo zangemva zomqasa
Home consumption: Ngehlatjelwe ukudliwa mndeni ngengathengiswako
Hoppers: Iskotlela sokudlela se-automatic esizenzelako
Hutch: Ihogo lapha kubekwa khona umqasa
Hutch card: Umtjhini onamathele ehogweni wokubeka amarekhodi
Immunity: Evikelekile ukubambeni amalwelwe
Import: Ungenial izinto ezibuya kwezinye iinarha
Indigenous: Iinlwana ezivela endaweni le ezikiyo
Labour intensive: ltlhoga abasebenzi abanengi ukuze lenziwe ngendlela
Litter: Yiwoma labentwana bomqasa ebabelethwa ngumma munye
Loins: Umsipha okhamba emgogodlheni womqasa lapha iinyawo zemuva zihlangana nomzimba
Malocclusion: Amazinyo aphukileko namtjhana onakeleko
Mammary glands: Iinkono eziletha ibisi ebantwaneni
Mastitis: i-infection emabeleni
Mating: Ukuhlanganisa umfazi nendoda ngokomseme
Mentor: Umfundisi namtjhana utitjhere
Myxomatosis: Ubulwelwe obubulalako esinganabo eSewula Africa
Nest box: Iskotlela lapha imiqasa itholela khona abentwana
Nipples: Incenye yebele lapha abentwana basela khona
On Heat: Umqasa omfazi osele ulungele ukuzibandakanya ngezomseme
Palatable: Enambitheka kamnandi
Partition: Iboda ehogweni elihlukanisa indawo yinye kabili

Pellets: Ukudla okuvangiweko okwenziwe kwabalula ukukulawula
Predators: Esinye nesinye islwana esingathanda ukubulala umwasa esifana nenja, ukatsu, inyoka, namakhondlho.
Progeny: Abentwana besilwane sinye namtjhana iwoma lenlwane
Prolific: Ingakhiqiza abentwana abanengi

Roughage: Ibhala namtjhana imirorho engasiyi-pellet

Rump: Iinyawo zangaphambili

Sawdust: Ithuli olithola, lokha ukapa namkhana usika iingodo

Scruff: Isikhumba esilenga ngemva kwentamo
Sexing of babies: Ukuhlukanisa imiqasa yabesana uyibeke yodwa neyabentazana yodwa nayisandukubelethwa
Sleek: Iinlwana eziqinileko ezibenyezelako nezinepilo
Stock: Inlwana zakho ezifuyiweko
Stockman: Umuntu ozwisisa iinlwane zakhe kuhle
Teff: Utjani obuvamiswe ukuphiwa iinlwana njengamabhala wekhwalithi ephezulu
Territorial: Ngevikela indawo yayo
Viral Haemorrhagic Disease: Ubulwelwe obubulalako obungekho eSewula Africa
Vulva: Isitho sangasese somfazi
Water nipples: Incenye yomtjhini wamanzi we-automatic namkhana ozenzelako, lapha imiqasa isela khona amanzi
Weaning: Lokha ususa abentwana bomqasa, kumma wabo

Translated by Busisiwe Skhosana