Emacembe Noma Tinhlavu Leticinile Njengobatinjalo

© Louise Brodie

Le Coriander ivela Dvutane neMpumalanga, inkhomba yekucala yalesitjalo, kuhlanyelwa kanye nekusetjentiswa bantfu kungetulu kweminyaka letinkhulungwane letisitfupha kadzeni kusuka eGibhithe kuya eTurkey, Enkhabave yeAsia nase Persia.

Ngekulandzela loku, lokusetjentiswa kwe macembe noma tinhlavu leticinile sekusakateke eNdiya nase Shayina ngetulu kweminyaka letinkhulungwane letintsatfu kadzeni kwatsi muva eNingizimu yase Europe. Namuhla lamacembe naletinhlavu kuyasetjentiswa phindze kulinywa mhlabawonkhe.

Ligama lesayensi: iCoriandrum Sativum
Ligama lelatiwako: iCoriander, Dhania noma Cilantro

Inchazelo yeSitjalo

Lesitjalo se Coriander ngulesilula-semacembe lesimila ngemnyaka kuze kufike kulimitha linye ngekuya etulu umangabe sivunyelwe kutsi sibe netindumbu noma tinhlavu. Letimbali timhlophe noma tiphinki lohhwabe kakhulu. Sikhokha lokuyindingilizi kuya kulokuyindingilizi lecijile yesitjalo lesitfwala lendumbu ye coriander lesetjentiselwa sinongo kanye nekusetjentiselwa imitsi.

Kusetjentiswa

Emahlanga lamasha eCoriander kanye nemacembe, kanjalo netitselo letincane kanye netindumbu letomile, asetjentiswa ekudleni lokuningi njengesinongo. Letitselo noma letindumbu tiphindze tisetjentiselwe kukhokha oyili lobalulekile noma oyili lonemafutsa losetjentiswa emitsini lengakanongwa kane nasekwakheni kudla. Le oyili isetjentiswa njengentfo leyelapha tifo-tonkhe phindze yelaphe kugaya ngekhatsi esiswini, phindze kutsiwa kwelapha lokwehlisa liphukuphuku.

Tidzingeko teMhlabatsi Kanye Nemalungiselelo

iCoriander ihluma kahle emhlabatsini lodvonseke-kahle, umhlabatsi lonematje lomantana lone pH lesemkhatsini wa 6.0 na 7.5. Emihlabatsini lesindzako, kulungile kutsi kwentiwe lemilayini ibebanti kuze ihambisane nekudvonseka kwemanti ahambe kusuka etimphandzeni.

Ngaphambi kwekulungiselela noma ngumuphi umhlaba, lokumelele umhlabatsi wekubonisa kumele kutsatfwe bese kumikiswa ebhorethrwi kwentela kuyohlolwa kanye nekunconywa kwemanutrients. Imihlabatsi kumele ivukululwe kwentela kutsambisa lesimo semhlaba sifike ku 500 mm.

Le lime yekufaka kahle ipH kanye namanyolo noma umcuba kumele kufakwe bese kuyalinywa kungene ngetulu longu 400 mm wemhlabatsi cishe emaviki lamane kuya kulasihlanu ngaphambi kwekutsi kulinywe. Ngemalanga ekugcina ngaphambi kwekulima, yengeta tinshwana tetintfo namanyolo weku-hlanyela futsi kulomhlabatsi bese uyagucula ngelikhuba noma ngelikhuba lesigulumba emhlabatsini longetulu longemasentimitha lamashumi lamabili.

Loku kususa noma nguliphi likhula lelingahle livele. Uma kwentiwa imingcengcema yentiwa ngako loku kuphindze kwenteke kulesigaba bese nalemibhedze ibeswe iyalungiselelwa kulima.

Simo Selitulu

iCoriander ihluma kahle lapho kuphole khona, timo telitulu letikahle lesemkhatsini wa 18 °C na 27 °C. Umangabe lesimo siphakeme kakhulu, lesitjalo sibese siba tinhlavu ngekushesha lokuningi ngaphambi kwekutsi sikhule kahle kutsi sikhokhe emacembe lenele noma tinhlavu, umasiyekelwe saba yimbali nekutsi sikhule kahle.

Kulinywa

Kukhona inhlanyelo leningi ye coriander, kepha tinhlobo letimbalwa te coriander letikhokhwa ngekwentsengo ngunati, iCaribe, iChinese, Leisure, Long Standing – Kuma lokudze, Slow Bolt, Santos.

Kunjalo nje kukahle kutfola secwayiso salosebenta ehhovisi nalowatiko ngetinhlavu kwentela tinhlobo letikahle kwentela indzawo lekhicitako kanye nekugadza kutfola imakethe. Letinye tinhlobo tikahle ekukhiciteni licembe kantsi letinye tikahle ekukhokheni tindumbu na oyili.

Translated by Phindile Malotana