Coriander Nga Vhudalo

© Louise Brodie

Coriander ibva Near East, tsumbo dza u tou thoma dza hetshi tshimela, tsho tavhiwa tsha dovha tsha shumiswa nga vhathu zwine zwa vha na minwaha ine ya swika 6 000 yo fhiraho ubva Egypt uya Turkey, Central Asia na Persia.

U tshi khou tevhela hezwi, u shumiswa ha coriander hono dala vhukuma u swika na India na China zwine zwo no fhira minwaha ine ya swika 3 000 nga murahu ya vha i tshi khou wanala na Southern Europe. Namusi i shumiswa na u tavhiwa shango lothe.

Dzina la tshisaitsi: Coriandrum Sativum
Dzina lo doweleyaho: Coriander, Dhania or Cilantro

Thaluso Ya Tshimela

Hetshi ndi tshimela tshine tsha vha uri tshina matari matete tshine tshi ya hula tsha swika kha 1 m nga u lapfa arali tsha nga tendeliwa uri tshi vhe mbeu. Maluvha a hone ndi matshena kana muvhala wa pinnki, i bveledza mitshelo ine ya vha uri yo ita tshipulumbu ine ya vha yo fara mbeu ya coriander ine ya shuma kha u difhisa na u shuma sa mushonga.

Mushumo

Tsinde la hone na matari, na mitshelo ine ya vha mituku na mbeu ine ya vha uri yo omiswa, zwi ya shumiswa kha zwiliwa zwinzhi uya nga u fhambana. Mapfura ahone aya shumiswa kha u lafha zwa ulwa na zwitshili na kha tsukanyo aya leludza, hupfi aya dovha athusa na kha uri muthu a dzike.

Zwine Mavu A Toda Na U Lugisela

Coriander i hula zwavhudi kha mavu ane avha uri o lugiselwa, amutavha ane avha na masekene hune ha vha na pH ine ya vha vhukati ha 6.0 na 7.5. Kha mavu ane avha uri o khwatha, zwi vha zwavhudi u ita dzi ndunduma kha dzi row dza zwimela uri hu kone uvha na u tshimbila ha madi kule na midzi.

Musi usaathu thoma u lugisela mavu, hu fanela u dzhiwa sambula yaya u toliwa dzi laboratory hu tshi khou toliwa pfushi. Mavu afanela uvha o limiwa a litshedzana kha a nntha hune ha swika 500 mm. Lime ine ya vha i tshi khou lugisa pH na manyoro zwi fanela u sheliwa zwa limeliwa kha mavu a nntha a 400 mm ho sala vhege nṋa kana ṱhanu uri hu tavhiwe.

Nga maduvha a u fhedzisa u saathu tavha, u fanela u shela na dzi element na u kona u shela manyoro a musi hu tsini na u tavhiwa kha mavu wa kona u limela kha mavu a nntha a 20 cm. Hezwi zwi ya kona u bvisa tshene ine ya nga vha yo no thoma. Arali u tshi khou toda na u ita dzi ndunduma ndi tshone tshifhinga tsha u dziita uri u kone u lugisa hune wa khou do tavhela hone.

Nyimelo Ya Mutsho

Coriander ivha yavhudi fhethu hune ha vha uri ho fhola, mutsho wa hone na uri ivhe ya vhudi hu fanela uvha hu vhukati ha 18°C na 27°C. Arali ha vha uri hu khou fhisesa, tshimela tshi ya tavhanya tsha ya uvha mbeu tshi saathu hula uri tshi bveledze na matari kana mbeu, arali tsha nga litshiwa tsha vha na maluvha na u kona uhula zwavhudi tshiya kona u bveledza zwavhudi.

Tshaka

Huna tshaka nnzhi dza coriander fhedzi ndi thukhu dzine dza vha dzi tshi khou bveledziwa hu tshi khou itelwa u rengisa dzina dza vha, Caribe, Chinese, Leisure, Long Standing, Slow Bolt, Santos. Fhedzi naho zworalo zwi vha zwavhudi uri u kone u wana tsivhudzo kha vhathu vhapo vhane vha divha nga ha dzi mbeu uri vha ambe uri ndi ifhio ine ya nga tea kha vhupo ha hanu na uri i kone u rengiwa.

Dzinwe tshaka dzi vha dza vhudi arali hu tshi khou tou todiwa matari fhedzi ane avha avhudi kha mbeu manwe kha mapfura.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe