I-Coriander

© Louise Brodie

I-Coriander ivela eduze kwepumalanga, ubufakazi bokuthoma bestjalo, sokobana itjalwe isisetjenziswe babantu bungaphezu kweminyaka eyi-6 000 eyadlulako ukusukela e-Egypt ukuya e-Turkey Central Asia kanye ne-Persia. Ukulandela lokho ukusetjenziswa kwe-coriander sele urhatjhekele eNdiya kanye ne-China eminyakeni edlula eyi-3 000 eyadlulako lada e-Southern Europe. Namhlanje i-coriander sele isetjenziswa be itjalwa ephasini loke.

Ibizo lesayensi: Coriandrum Sativum
Ibizo lesayensi: Coriander, Dhania nanyana i-Cilantro

Ukutlhadlhulwa Kwestjalo

I-Coriander stjalo esinekari elithambileko esikhula sibe yimitha ngobude nange sivunyelwa kobana sibe yimbewu. Amathuthumbo wayo amhlophe nanyana apinki okukhanyako. Ikhiqiza iinthelo ezakheke saqanda ezimumethe imbewu ye-coriander esetjenziselwa ukunandisa ukudla kanye nokulapha. 

Ukusetjenziswa Kwayo

Isiqu sestjalo se-coriander esifretjhi kanye namakaraso, kanye nenthelo zayo ezincani nembewu eyonyisiweko zisetjenziselwa ukunandisa ukudla okunengi. Iinthelo zayo kanye nembewu zisetjenziselwa ukobana kukhitjhwe kizo amafutha aqakathekileko asetjenziselwa ukwenza iinhlanhla zemvelo emabubulweni enza ukudla. Amafutha asetjenziselwa ukwelapha amabhakutheriya begodu arhelebha ukususa ukuqurhelana ayipengu godu eyenza bona uledlhe.

Iintlhogeko Zehlabathi kanye Nokuyilungisa

I-Coriander imila kuhle endaweni ekhipha amanzi, eyisanda ene-pH ehlangana kwe-6.0 kanye ne-7.5. Ehlabathini ebudisi, kuhle ukwenza indunduma emareyini wentjalo akhipha amanzi emrajini.

Ngaphambi kokobana ulungise ihlabathi thatha amasampula ajamele ihlabathi enizokutjala kiyo athunyelwe e-laboratory ukuyokuhlolwa ngokobana ngiziphi izakhimzimba ezingafakwa kiyo. Ihlabathi kufanele iharigwe ukuyibethisa umoya ibe yi-400 mm. I-lime yokulungisa i-pH, umanyoro kanye nekhompowusti kufanele ifakwe ipetelwe ehlabathini engaphezulu eyi-400 mm emvekeni ezine ukuya kwezihlanu ngaphambi kokobana utjale. Emalangeni wokugcina wangaphambi kobana utjale faka ama-trace element kanye nesivundisi esifakwa ngaphambi kokobana utjale ehlabathini uharigele ehlabathini engaphezulu eyi-20 cm. Lokhu kususa elinye nelinye ikhula esele limilile.

Ubujamo Bezulu

I-Coriander ikhula kuhle eendaweni ezipholileko, ezinobujamo bezulu obuhlangana nendawo begodu iba yihle emazingeni womtjhiso ahlangana kwe-18°C kanye ne-27°C.

Nange ubujamo bezulu buphezulu khulu, istjalo sizokutjhuguluka sibe yimbewu msinya ngaphambi kokobana sikhule ngokwaneleko kobana sikhiqize amakari aneleko nanyana imbewu eyaneleko.

Imihlobo Yaso

Kunemihlobo eminengi ye-coriander kodwana kunemihlobo embalwa ye-coriander ekhiqizwa ngomncopho wokobana kurhwetjwe ngawo ekuyi: Caribe, Chinese, Leisure, Long Standing, Slow Bolt, Santos.

Nanyana kunjalo kuhle ukuthola iinluleko ku-extension officer yangekhenu nanyana kusiyazi wembewu wangekhenu akutjengise kobana ngimuphi umhlobo omuhle ongawutjala enarheni okhiqizela kiyo. Eminye imihlobo ingcono lokha nayisetjenziselwa ukukhiqiza amakari nanyana amanye ngcono nakasetjenziselwa ukukhiqiza amafutha kanye nembewu. 

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana