Colombar

© Glenneis Kriel

Inchazelo

iColomar yinhlobo yeliwayini lemhlophe leyatiwa kabantsi ngekukhicitaliwayini lelishisiwe laseliyapholiswa, njenge brandy kanye ne cognac. Nguyinye yetinhlobonhlobo letilinywako la Ningizimu Afrika phindze yakhiwa kusuka egaleni le Chenin blanc ne Heunisch Weiss (leyatiwa ngekutsi yi Gouias blanc).

Lapho Avela Khona

iBordeaux lese France. Letinhlobonhlobo, ngemnyaka wa 1970, walahlekelwa litsemba eFrance, umphumela ngetulu kwehhafu lapho titjalo tincutsiwe.

Lamanye Emagama Noma Emabito

Bon – blanc, Colombard, Colombier (France), French Colombard (California).

Kukhicitwa eNingizimu Afrika

Ihlanyelwe la Ningizimu Afrika kusuka ngemnyaka wa 1920 futsi beyisetjentiswa njengeliwayini lesicalelo nakwakhiwa ibrandy kwaze kwefika emnyakeni wa 1970, uma labo labakhicita liwayini eCape batfola kutsi ingakhokhaemawayini lamnandzi langanatfwa.

Kukhicitwa Etindzaweni noma Etigodzini

Letinhlobonhlobo tenta ncono ngaphansi timo letishisa kancane. Tihlanyelwa kutotonkhe tindzawo letikhokha liwayini la Ningizimu Afrika, kanye nemfula we Olifants, Northern Cape, Robertson kanye ne Breedekloof kubambela letindzawo letinkhulu letingaphansi kwekukhicita.

Kwakha/Kukhokha

Kukhula ngemandla noma ngemfutfo, ngelinani lekutsela lelinelikhono lemasimu lalishumi nesihlanu kuya kumashumi lamabili. Kutsela lokukhulu kutfolwa kuletinye tindzawo noma tigodzi.

Kuvutfwa

Emagilebisi avutfwa ngesikhatsi lesiyangasekupheleni, kusuka ekucaleni kwehhafu yenyanga yeNdlovu.

Emagungumence

Lamagungumence ayindingilizi lemfishane, asemkhatsini ngelinani phindze amtfubi losaluhlata, nanukhwebeletane lomncane nasekavutfwe ngalokugcwele. Lesigogo noma sikhumba sincama futsi sicinile, ibe inyama inemandla noma icinile phindze inemantana, nebumunywana lobuphakeme nasekavutsiwe.

Emacembe

©Glenneis Kriel
Lamacembe aluhlata lomnyama, asemkhatsini ngelinani phindze ayindingilizi lecishe imise kwetinso.

Tilokatane kanye Nemagciwane

Letinhlobonhlobo tingaba nekutsikameteka emoyeni ngesikhatsi sekuvuna tiphindze tibenesitfwatfwa ngesikhatsi sentfwasahlobo. Akavumelani ne botrytis, umuhlwa lophansi kanye nemuhlwa loyimphumphu. Imiphumela lemihla itfolwa umativini tisengadzeni ngaphandle.

Kusebentiswa

Ingasetjentiselwa kukhicita inhlobo yinye yewayini, iwayini lebilisiwe yase iyapholiswa, njenge brandy, emawayini lanetinhlase noma emawayini lahlanganisiwe.

Kuvela

Lenhlobo ikhokha ibrandy lemnandzi kanye neliwayini lelinambitsa ungatsi titselo.Translated by Phindile Malotana