Colombar

© Glenneis Kriel

Ihlathululo

I-Colombar mhlobo wamderibe amhlophe wewayini owaziwa khulu ngokukhiqiza umhlobo othileko wewayini, ofana nebhrendikanye ne-cognac. Ingomunye wemihlobo otjalwe khulu enarheni yeSewula Afrika begodu isuselwa emhlobeni obizwa i-Chenin blanc kanye ne-Heunisch Weiss (begodu ubuye waziwe njenge-Gouias blanc).

Indabuko/Imvelaphi

Idabuka e-Bordeaux e-France. Umhlobo lo ngeminyaka yabo-1970s, walahlekelwa kuvunyelwa enarheni ye-France, nokwabangela bonyana isiquntu salezo ebegade sele zitjelwe ukuthi ziruthulwe.

Amanye Amagamawo

Enarheni ye-France ubizwa nge-Bon-blanc, Colombard, Colombier kuthi e-California ubizwe French Colombard.

Ukukhiqizwa eSewula Afrika

Umhlobo wathonywa ukutjalwa eSewula Afrika ukusuka ngeminyaka yabo-1920sbegodu begade usetjenziswa khulu ukwenza ibhrendi ukufikela eminyakeni yabo-1970s, lapho abenzi bomhlobo we-Cape Wine bafumana bonyana ingakhiqiza umhlobo othandekako wewayini yokuselwa.

Umkhiqizo Weemphande

Umhlobo lo ubamuhle khulu eendaweni zobujamo bezulu obufuthumeleko. Utjalwe kizo zoke indawo zokukhiqiza iwayini eSewula Afrika, lapho i-Olifants River, Northern Cape, Robertson and Breedekloof zipha umkhiqizo wesibalo esiphezulu.

Ukukhula Nokuthela Kwawo

Imhlobo okhulu ubemkhulu tle, ngesilinganiso sokukhiqiza inani elibalelwa ukusuka ku-15 t/ha to 20 t/ha. Nokho kezinye iindawo kuvamise ukuba nenani eliphezulu lomkhiqizo kunaleli.

Ukuvuthwa

Amaderibe avuthwa kuhle phakathi kwesikahthi sehlobo ukusuka esiquntwini sokuthoma senyanga kaNtaka.

Umomori

Amamomori orondo kwesakhiwo seqanda, anobukhulu besilinganiso esiphakathi kanye nombala osarulana okubvangeke ngohlaza satjani, kanye namacatjhazana aphephula lokha nasele avuthwe ngokwaneleko. Amakelwawo adage begodu aqinile, kuthi ingaphakathi lawo liqinile begodu linejuzi evamise ukuba neasede ephezulu nasele avuthiweko.

Amakari

©Glenneis Kriel
Amarawo anombala ohlaza satjani okumnyama, ubukhulu besilinganiso esiphakathi begodu arondo pheze akheke njengezitho zomzimba iziso.

Iintjhabalalisi Namalwelwe

Umhlobo lo uvamise ukonwa lula mumoya ngesikhathi sokulima nekuthomeni kwekungu yethwasa hlobo. Nokho waziwa ngokuzilwela ekuboleni okubangelwa kutjhwaba kwangaphambi kwesikhathi, ukutjhwaba, kanye nokubayiputjhana nofana ukutshutshureka. Zaziwa khulu ngokuba nemphumela emihle lokha nawutjalwe esivandeni begodu utlhogonyelwa ngefanelo.

Umsebenzawo

Angasetjenziselwa ukukhiqiza umhlobo owodwa wamawayini, amabhreni, iwayini enganabala nofana ezimivango ehlukahlukeneko.

Umnambitho

Umhlobo lo ukhiqiza umhlobo webhrendi osezingeni eliphezulu kanye namawayini anomnambitho weenthelo nosiri.Translated by Johannes Nkosinathi