Colombar

© Glenneis Kriel

Ṱhaluso

Colombarndi veini tshena ineya ḓivheswa nga vha bveledzi nqa u ya bveledza veini ya distilled, dzo nonga dzi brandy na cognac. Ndi inwe ya zwimela zwo ṱavheswahokha ḽa Afrika tshipembe na uri yo bveledzwa ubva kha Chenin blanc na Heunisch Weiss (I dovha ya divhiwa sa Gouias blanc).

Hune ya bva Hone

Bordeaux kha ḽa France. Muri ubva nga ṅwaha wa 1970, wa si tsha vha na muthetshelo kha ḽa France, zwa sia hu tshi gwiwa miri minzhi.

Manwe Madzina

Bon-blanc, Colombard, Colombier (France) French, Colombard (California)

U ṱavhiwa kha ḽa Afrika Tshipembe

Yo thoma u tavhiwa kha ḽa Afrika Tshipembe nga ṅwaha wa 1920 u tshi shumiswa sa veini ya u thoma musi hu tshi itiwa brandy u swika nga 1970, musi vhaiti vha dzi veini vha kapavha tshi wanulusa uri inga kona u bveledzaveini ya vhuḓi yo tou ḓiimisa nga yoṱhe.

Mavundu ane ya Bveledziswa Khao

Tshimela tshahula zwavhuḓi arali fhethu ha hone hu tshi rothola. Yo ṱavhiwa hoṱhe hune ha bveledzwa veini kha ḽa Afrika Tshipembe, sa Olifantsriver, Northern Cape, Robertson na Breedekloof ndihone hune yo ṱavhiwa nga vhunzhi.

U Aluwa

I hula lu mangadzaho, hune yo linganelahon ivha i henefha kha 15t/ha uya kha 20t/ha hunwe u ya hula ya fhirisa hafha.

U Kaṋiwa

U kaṋiwa mathomoni a khalaṅwaha henefha vhukati ha ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe.

Mitshelo

Mitshelo ndi tshipulumbu tsho ṱanḓavhuwelaho matungo, tsha linganela muvhala wo ya kha tshitopi na mudala musi wo no tou hula uvha una muvhala wa phephulu.Lukanda lwa hone ndi lu sekenelwa khwaṱha, ngeno u na muthetshelo wa vhuḓi, ya ḓalesa acid.

Maṱari

©Glenneis Kriel
Maṱari ana muvhala mudala - dala, a linganela avha na tshivhumbeo tsho no nga tsha fhafhu.

Malwadze na Zwino Tshinyadza

Muri hoyu a u pfani na muya naluthihi, zwi sia kanzhi muya u tshi tshinyadza na tshifhingatsha u kaṋa tshi saathu swika. Muri wone a u na vhuthada ha zwivhungu a zwi koni u u vhulaha. I bvisa mvelelo dza vhudi arali wo tumulwa.

Mushumo

Uya kona u shuma sa veini yo ḓiimisa nga yoṱhe, veini yo no thoma fhasi sa dzi brandy, na veni yo no vanganyiwa na dzinwe.

Muthetshelo

Muri hoyu uya kona u bveledza veini na dzi brandy dza u ḓifha vhukuma, dzi no nga dzi na mitshelo.Translated by Khalirendwe Nekhavhambe