Colombar

© Glenneis Kriel

Tlhalošo

Colombar ke mohuta wo mošweu wa beine, o tsebega ka tšweletšo ya di beine tša gohlwekiša, bjale ka; brandy le cognac. Mohuta wo o bjetšwe kudu mo Afrika Borwa gomme hlamilwe go tloga kopantšhong yaChenin blanc le Heunisch Weiss (e tsebega gape e le; Gouias blanc).

Tlholego

Bordeaux kua France. Ka ngwaga wa 1970 mohuta wo o lobile mogau kua France, mafelelong gwa direga gore go tomotše dibjalo tše ntši.

Maina a Mangwe

Bon-blanc, Colombard, Colombier (France), French Colombard (California).

Tšweletšomo Afrika Borwa

Mohuta wo o bjetšwe mo Afrika Borwa go tloga ka mengwaga ya 1920s gomme o be o šomišwa gagolo bjalo ka beine ya ka tlase ya tšweletšo ya brandy go fihla ka mengwaga ya 1970s, ge badiri ba di beine tša Kapa ba hwetša gore e ka kgona go tšweletša di beine tše bose kudu.

Tikologo ya Tšweletšo

Mohuta wo o dira ga botse ka boemo bja boso bja borutho. O bjetšwe ditikologong tša tšweletšo ya beine kamoka mo Afrika Borwa, gape lemafelong a go swana le Olifants River, Northern Cape, Robertson le Breedekloof e lego lefelo le legolo la tšweletšo.

Kgolo

Mohuta wo o gola ka maatla ka puno ya palagare ya go lekana le 15 t/ha to 20 t/ha. Puno ye kgolo e atlega tikologong tše dingwe.

Go Butšwa

Merara e gola morago ga nako ka magareng a sehla, go thoma ka mathomomg a kgwedi ya Matšhe.

Dithetlwa

Di dithetlwa di na le sebopego sa nkgokolo e bile di bonala bjale ka oval e nnyane, di na le bogolo ba ka magareng le mmala yo mo tala (yellowish green), le mohlala nyana wo mo purapura ge di godile. Letlalo la gona ke le sese e bile le tile, mola nama le yona e tile gomme e na le todi, le esiti e ntši.

Matlakala

©Glenneis Kriel
Matlaka ke a ma tala kudu, a na le bogolo ba ka magareng le sebopego sa go swana le kidney.

Dikhukhwane le Malwetši

Mohuta wo o bokoa gare ga moya, e bile moya wa gona, o a senya ka nako ya puno, mohuta o bokoa gape gare ga phefo ya seruthwane. O na le twantšho go botrytis, mafofa a sebjalo a boleta, le mafofa a sebjalo a go tia. Ditlamorago tše bose di direga ge diripa tša merara e thekgwa.

Šomišo

E ka šomišwa tšweletšo ya mehuta ya beine ye tee, di beine tše hlwekilego, bjalo ka brandy,beine ya go gadima le di beine tša metswako.

Tatšo

Mohuta wo, o tšweletša di brandy le dibeine tše bose kudu tša go oma le mohlodi wa go ba le seela satodi.Translated by Lebogang Sewela