Carignan

© Glenneis Kriel

Inchazelo

Le Carignana ligilebisi lelimnyama lincama/londzile lisetjentiswa ekukhiciteni liningi kanye nayinye inhlobo yemawayini. Linani lemaphesenthi laloluhlobo alucaci/alubonakali kahle.

Lapho Avela Khona

Lenhlobo ivela eSpain, yetsiwe emvakwelidolobha leliyi Cari”nena esifundzeni sase Aragon. Ikhicitwe esigodzini sase Languedoc Roussillon, lebekuyincenye yesiGodlo se Catalunya-Aragon yase ibayincenye yase France ngemnyaka wa 1659, kusukela ngetikhatsi tasendvulo ngemnyaka welishumi nakubili.

Indzawo lengaphansi kwe kwemkhicito we Carignan eFrance ikhule noma ihlume kahle kuleminyaka, kantsi eSpain iyashwabana. Lenhlobo ikhule injwayelo lembi noma lengalungi ngemnyaka wa 1970, uma balimi bema French bahlanyela tinkhulungwane temahekitha eCarignan ngoba ikhicita kakhulu noma lokusetulu ngesikali kwentela kutfola imali kuhulumende lebeyibekelwe inkhicito lesetulu.

Lomphumela bekungulokukhicita tigidzi temalitha emanani eliwayini le Carignan. Lendzawo lengaphansi kwemkhicito eFrance incishisiwe kusuka ngemnyaka wa1990, ngendzaba yemndlandla wahulumende, phindze kubekhona kunaka lokuhle kulomkhicito weliwayini le Carignan lomuhle.

Lamanye Emagama

Lenhlobo iphindze yatiwe ngekutsi yi Carignane eUnited State, Carignano eItaly, Carignan noir eFrance bese eSpain yiTinto Mazuela noma Sams’o.

Kukhicitwa eNingizimu Afrika

Phrofesa Abraham Izak Perold ngetikhatsi tabo 1920 wevalakalisa litsemba lakhe kutsi umkhicito we Carignan utokhula eNingizimu Afrika, ngenca yelikhono letinhlobo letikhula ngaphansi kwetikhatsi letomile.

Kubonakala ngatsi kukhicita kwacala kahle emkhatsini wemnyaka wa 1970, nalo mndeni waka Basson, lowalima eDie Slot ePerdeberg lowahlanyela yinye yemavini ekucala ngemnyaka wa 1972. Charles Back wase Fairview waticala yena njengamunye lonelikhono ekhukhiciteni kwenhlobo yinye ye Carignan yewayini kulelive lelisha nge Pegleg Carignan yakhe, leyakhiwe ngemagilebisi emavini elihlatsi eDie Slot.

Leliwayini libitwe emva kwa Cobus Basson lowalahlekelwa ngumelente aneminyaka lolishumi nesikhombisa, umasigulumba sigicika siwela etukwakhe ngesikhatsi alekelela uyise wakhe kumavini eCarignan.

Kukhicitwa Etigodzini

Lenhlobo inetinyawo letincane la Ningizimu Afrika, ngemahekitha lalikhulu lahlanyelwe ngemnyaka wa 2016. Incumbi yaletinhlanyelo titfolwa eSwartland, Paarl nase Stellenbosch. Liwayini le Carignan lelingilo mbamba ungatsi lichamuka kumavini asemahlatsini lamadzala lelapho umkhicito ubaleka.

Kuhluma/Kukhula

Lenhlobo ikhula ngemfutfo noma ngemandla, nelizinga lelisetulu lelihamba emkhatsini wemalishumi nesihlanu ngama t/ha kuya kumashumi lamabili ngema t/ha.

Kuvutfwa

Lamagilebisi avutfwa ekupheleni kwesikhatsi lesisemkhatsini, kusuka esikhatsini sesibili senyanga yeNdlovu lenkhulu.

Emagungumence

Lamagungumence amnyama, ayindingilizi futsi mancane kuya emkhatsini ngelinani. Lesikhumba noma sigogo sicinile futsi siyesindza.

Emacembe

Emacembe akhona makhulu, aluhlata lotopele, madze phindze ahlukene kasihlanu.

Tilokatane Nemagciwane

Loluhlobo alulutfo emikhonweni lefile yemagciwane, umuhlwa loyimphuphu futsi lophansi phindze iyincelencele ku Botrytis.

Kusetjentiswa

Njengoba iNingizimu Afrika ikhicita tinhlobo tewayini le Carignan letimnandzi, incumbi yaleliwayini lisetjentiswa kukhulisa libala etintfweni letibovu, netinhlobonhlobo, letifaka iShiraz, Cabernet Sauvignon kanye ne Mouv’edre leyatiwa ngekutsi imcoka ekuhlanganiseni bophathini. eFrance nase Spain ivama kucindzetelwa ne Cinsaut noir, Grenache noir kanye ne Tempranillo kwentela kukhicita emawayini lanatseka malula.

Kunambitsa/Kuvelela

Lenanhlobo iveta emagungumence lanambitsako kamnandzi, kanye nencumbi yemanembeletela kanye nema raspberry.Translated by Phindile Malotana