Carignan

© Glenneis Kriel

Tlhalošo

Carignan ke mohuta wa beine o moso, morara wa gona o na le letlalo le le ntsho. Gagolo mohuta o šomišwa go tšweletša metswako le mohuta o tee wa dibeine. Nomoro ya phesente, ya mohuta ga e tsebegale.

Tlholego

Mohuta o tšwa Spain, o theilwe ka leina la toropo ya Cariñena mo profenseng ya Aragon. O tšweletše seleteng sa Languedoc Roussillon, selete se se be se le seripa sa mmušo wa Catalunya-Aragon gomme, e be, e ba seripa sa France ka 1659, go tloga ka ngwagakgolong wa 12.

Lefelo le le lego tlase ga tšweletšo ya Carignan kua France le godile kudu mengwaga e fetilego, mola le fokotšega kua Spain. Mohuta o ile wa hwetša tumo e mpe ka ngwaga wa 1970s, ge balemi ba MaFrench ba bjetše hectares tše dikete tše mmalwa tša Carignan, ka lebaka la mathomo wa tšweletšo wa wona, wa godimo gore o kgone go patelelwa ke thušo ya mmušo ye e laelago ke bolumo ya tšweletšo.

Se se dirile gore tšweletšo e be ya di beine tše billions tša dilitara tša dibeine tša Carignan , tša khalithi e mpe. Lefelo la tšweletšo kua France le fokotšegile kudu go tloga ka ngwaga wa 1990s, ka lebaka la hlohleletšo ya mmušo, e bile tsepelele e be e le mo tšweletšong ya dibeine tša Carignan, tša khwalithi e kaone.

Maina a Mangwe

Mohuta o tsebega gape o le Carignane kua United State, Carignano le Italy, Carignan noir kua France le Tinto Mazuela goba Samsó kua Spain.

Tšweletšo mo Afrika Borwa

Ka 1920 Prof Abraham Izak Perold o ile a hlagiša kholofelo ya gagwe gore tšweletšo ya Carignan e tla oketšaga mo Afrika Borwa, kagobane e na le bokkoni bja go gatelela pele ka boemo bja boso bja go oma.

Go laetša gore tšweletšo e thoma gabotse magareng a ngwaga wa 1970s, le lapa Basson, leo le be le lema kua Die Slot in Perdeberg, ba be ba bjala dirapa tša mathomo ka ngwaga wa 1972.

Charles Back of Fairview o tsebega a le motšweletši o mogolo wa beine ya mohuta o tee, ya Carignan mo New World le Pegleg Carignan ya gagwe, e dirilwego ka merara ya seraoa sa sethokwawhich kua Die Slot.

Beine e theilwe ka Cobus Basson, yo a na lego mengwa e lesome šupa (17), o leoto la gagwe ge lori e fapoga e bile e kgokologela go yena ge a be a thuša Tate ka mo serapeng sa merara sa Carignan.

Dilete tša Tšweletšo

Mohuta o na le mehlala e mennyane mo Afrika Borwa le hectares tše bjetšwego ka 2016. Dibjalo tše, tše dintši di hwetšagala kua Swartland, Paarl le Stellenbosch. Dibeine tše bose tša Carignan di itaetša di tšwa mašokeng a kgale a dirapa, fao tšweletšo e lekantšwego.

Go Gola

Mohuta o gola ka pele ka puno ya godimo ya go lekana le 15 t/ha to 20 t/ha.

Go Butšwa

Merara e butšwa go tloga magareng a sehla, go thoma ka magareng a Matšhe.

Dithetlwa

Dithetlwa di na le mmala o moso, sebopego sa nkgokolo le bogolo bja magareng. Letlalo la gona ke le thata e bile ke le le koto.

Matlakala

Matlakala e a ma koto, a na le mmala o motala le mathoko a matlhano.

Dikhukhwane le Malwetši

Mehuta e bokoa go dead arm disease, powdery and downy mildew le botrytis.

Šomišo

Le ge Afrika Borwa e tšweletša dibeine tša Carignan, tša mehuta o tee, o bose , dibeine tše ntši di šomišwa go thuša mmala ka gare ga motswako wo khubedu, ka mehuta ya go swana le Shiraz, Cabernet Sauvignon and Mouvédre ye e lego motswako wa go tuma. Kua France le Spain e gatelelwa le Cinsaut noir, Grenache noir le Tempranillo gore e kgone go tšweletša debeine bonolo go nwa.

Tatso

Mohuta gantši o tšweletša mohlodi wa diperi le tlalaletšo ya cranberry, strawberry and raspberry.Translated by Lebogang Sewela