Carignan

© Glenneis Kriel

Ihlathululo

I-Carignan mhlobo wamaderibe wamakelo anzima asetjenziselwe ukukhiqiza imivango kanye nemihlobo engakavangwa yamawayini. Amaphesende womhlobo lo akakaqinisekiswa.

Indabuko/Imvelaphi

Umhlobo lo udabuka ukusuka enarheni ye-Spain, uphiwe igama ngokulisusela edorobheni i-Cariñena elisesiFundeni se-Aragon. Begade solo ukhiqizwa eemphandeni ze-Languedoc Roussillon, nebegade ziyincenye ye-Catalunya-Aragon kingdom begodu yaba yincenye ye-France ngabo-1659, ukusukela nge-12th Century.
Indawo engaphasi kwalapho kukhiqizwa khona i-Carignan ese-France ikhule khulu iminyaka edlulileko, kube enarheni ye-Spain begade yehla. Umhlobo lo wazakhela isithombe esimbi ngeminyaka yabo-1970s, lapho abalimi be-France batjala iinkulungwana zamahegere we-Carignan ngebanga lamandlawo wokukhiqiza isibalo esiphezulu ukuze sithengiselwe umbuso nebegade kuhlala kulinani eliphezulu.
Nokho imiphumela yaba kukuthi kwaba nomkhiqizo wama-billions wamalitha wewayini i-Carignan engasi sezingeni elihle.
Umhkiqizo weendawo zawo eenarheni ye-France wehla khulu ukusuka ngo-1990s, ngebanga lesincephezeliso sakarhulumende, begodu kwaba nokukhiqiza okutjhejwa khulu kwaba newayini yezinga elifaneleko ye-Carignan.

Amanye Amagamawo

Umhlobo lo ubuye waziwe nangokuthi yi-Carignane enarheni ye-United State, Carignano e-Italy, Carignan noir e-France kanye ne-Tinto Mazuela nofana Samsó e-Spain.

Umkhiqizwawo eSewula Afrika

UPhrofesa Abraham Izak Perold wazwakalisa iphimbo lakhe ngeminyaka ka-1920s ngokuthi unethemba lokobana umkhiqizo we-Carignan uzokunaba khudlwana eSewula Afrika, ngebanga lokuthi umhlobo lo ukghona ukuthela nangaphasi kobujamo bezulu obusisomiso. Kubonakala kwanga umkhiqizo wathoma kwaphela phakathi kweminyaka yabo-1970s, yathoma emndenini wakwa-Basson, abawutjala e-Die Slot ese-Perdeberg ngokuthi kutjalwe enye yeemvino yokuthoma ngabo-1972.
U-Charles Back we-Fairview wazenza wabahlangana nabakhiqizi abaphuma phambili be-Carignan engakavangwa e-New World kanye ne-Pegleg Carignan yakhe, eyenziwe ngamaderibe wehlathi leemvino we-Die Slot. Iwayini le ithiyelelwe ngo-Cobus Basson owathi nakaneminyaka elisumi nekhomba yobudala waloba umlenzakhe, lokha nakaketuka nge-tregere eyagedekela phezu kwakhe lokha nakalinga ukusiza uyise esimini ye-Carignan.

Umkhiqizo Weemphande

Umhlobo lo uyindlala khulu eSewula Afrika, ngokuthi ubemahegere amakhulu kwaphela ngomnyaka ka-2016. Inengi leentjalwezi zitholakala e-Swartland, Paarl kanye ne-Stellenbosch. I-Carignan ekhamba phambili kubonakala kwanga ibuya ehlathini elidala leemvino lapho umkhiqizo unciphisiwe khona.

Ukukhula Nokuthela Kwawo

Umhlobo lo ukhula khulu, kuthi isibalo somkhiqizwaso sibalelwe ukusuka ku-15 t/ha to 20 t/ha.

Ukuvuthwa Kwawo

Amaderibe la avuthwa ngokukhamba kwesikhathi sonyaka, ukusuka esiquntwini sesibili senyanga kaNtaka.

Umomori

Abomomori banombala onzima, barondo begodu bancani banesilinganiso sobukhulu esiphakathi. Amakelwawo adege begodu aqinile.

Amakari

Amakari makhulu, ahlaza satjani ngobumnyama, akheke njenge-triangular kanye neencenye ezizimpende ezihlanu.

Iintjhabalalisi kanye Namalwelwe

Umhlobo lo ubulawa lula bulwelwe obizwa nge-dead arm desease, ukuba yiputjhana kanye nokutjhwaba kwangaphambi kwesikhathi unjalo nje uhlulwa sitjhabalalisi i-botrytis.

Umsebenzawo

Njengombana iSewula Afrika ikhiqiza umhlobo ongakavangwa ophuma phambili wewayini ye-Carignan, inengi lewayini lisetjenziselwa ukukhuphula umvango wombala obovu, wemihlobo efaka hlangana, Shiraz, Cabernet Sauvignon kanye Mouvédre neyaziwa khulu ekuvangeni ngokubambisana.
Enarheni ye-France kanye ne-Spain ivangwa khulu ne-Cinsaut noir, Grenache noir kanye ne-Tempranillo ukukhiqiza amawayini alula wokusela.

Umnambitho

Umhlobo lo ukhiqiza umnambitho wamamomori, okuvangwe ngama-cranberry, strawberry kanye ne-raspberry.

Translated by Johannes Nkosinathi