Butterflyfish

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Imfishi Yelivivane

Ligama Lesayensi

Chaetodontidae

Linani

Lingangemashumi lamabili nesihlanu ngemasentimitha.

Kutiveta

Iyindingilizi, icindzetelekile. Kuchubeka kwetindzawo letincama letibonakalako letakheke ngasemuva noma ngetulu kwemtimba. Incenye yemtimba lengasemsileni iyindingilizi noma yimfisha (yimfishane). Imphumulo itjekile phindze ikhula ngelibhurashi ungatsi matinyo. Imibalo yayo iyagcama. Leminye inemigca kanye nemalayini. Incumbi yawo inelibhande lelimnyama ngasesweni.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Lomndeni we Chaetodontidae ufaka tinhlobo letilishumi kanye nemacembu lalikhulu nelishumi nakune. Tiyatiwa kakhulu futsi tilwane letibonakalako ematjeni laligugu. Tidla ngekuhamaba kwelilanga. Tihamba indlela lendze kusaka emakhaya ato natiyofuna kudla. Tivama kucabanga libala leliphitsitelako. Letinye takha tikolo, kepha incumbi yato tivela ngatimbili. Emacandza ato aselwandle lelivulekile.

Kudla Kwato

Tidla tilwane letincane letikhubatekile, tilwane letincane letite imigogodla, emacandza etimfishi kanye netitjalo letincane letihluma emantini naseceleni kwemanti. Letinye titati noma tidla tilwane letincane netitjalo letincane letindanda ngetulu kwelwandle kuphela. Letinye letincane titiphatsisa ‘kwetisebenti letihlobisako’ aletinye timfishi, titsatsa lokunye lokuhlala kuletinye tilwane.

Kusakata

Tivela kutotonkhe tinhlobo tekushisa/kubandza kanye nasetindzaweni letishisako/letibandzako nasetindzaweni letinelwandle letishisako mhlaba wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Imfishi yelivivane yeligolide
Chaetodon semilarvatus
Imfishi yelivivane ye racoon
Chaetodon fasciatus
Coachman
Heniochus acuminatus