Butterflyfish

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Butterflyfish

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Alikho

Igama Lesayensi

Chaetodontidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amabili nahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inesakhiwo esifana neqanda, namahlangothi agandeleleke ngaphakathi. Inesitho sokuthaya semuva esilulekako. Inomsila orondo nofana omfitjhani. Ipumudlwanayo yakheke njengesikotlelo begodu iluleke ngamazinywana akheke njenge-brush. Inombala okhanya okuhlabako tle. Ezinye zazo zinemida. Kanengi ziba nebhande elimnyama eligega namehlo.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni we-Chaetodontidae wakhiwe mikhakhwo elitjhumi kanye nemihlobo elikhulu netjhumi nane. Mhlobo ojayelekileko nohlukaniseka lula nawuhlangana neemilo zangemanzini. Udla emini begodu ukhamba ibanga elide nawuzumana nokudla. Kanengi uba nombala ofipheleko ebusuku. Ezinye zazo zakha umhlambi, kodwana kanengi zitholakala ngambili. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-coral polyps, iinlwanyana zangemanzini ezincani ezingana mgogodlha, amaqanda wezinye iimfesi kanye neemilo zangemanzini. Ezinye zazo ziyakhetha nofana zidla imihlobo ebizwa nge-plankton kwaphela. Ezinye zazo ezisesezincani zisebenza njengezihlwengisela ezinye iimfesi ngokuthi zisuse iinunwana.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo obufuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo Ejayelekileko

Golden butterflyfish
Chaetodon semilarvatus
Racoon butterflyfish
Chaetodon fasciatus
Coachman
Heniochus acuminatus