African Green Pigeon
Ipegion Leluhlata

© Nigel J Dennis
African Green Pigeon.

Ligama

Ipegion Leluhlata

Kutiveta kwayo

Tindzawo tayo tangetulu timphunga loluhlata loya kumtfubi losaluhlata, ematsanga ayo amtfubi nemabadlana langetulu kwetimphiko. Lelibala leliluhlata liletsa inombolo lenkhulu leluhlatana ngetulu kwetihlahla. Imilomo yato ibovu ngetulu kwemlomo nalokumhlophe ngasegcineni. Tinyawo tato nato tibovu.

Kudla kwato

Tidla kakhulu titselo letifaka emafigs.

Kwentiwa

Inyanga yeNkhwenkhweti nenyanga yeNdlovana ngutona tikhatsi tatiwa kakhulu. Takha indlela lelula ngetinswati kanye nemacembe endzaweni lehlako noma lecembe lelehleka lesihlahla. Linye kuya kumabili emacandza latalelwako.
Letinsikati titalela emva kwemalanga lalishumi nakutsatfu emalanga. Lendvuna igadza emagala lamancane bese itfwala leletinsikati kuya esilulwini, bese leletinsikati tiyatihlalisa. Lensikati ikhetsa indzawo yekutalela bese tiyahlala timela leletindvuna kutsi tiletse tintfo tekwakha letitululu. Babatali labakahle. Tifukamela sonkhe sikhatsi, atitishiyi tilulu tato todvwana.

Kutiphatsa kwato

Tihlala tihamba ngemihlambi, tonkhe tihamba ngemacembu lamancane. Tiyaluka etihlahleni, tihlala tigcine bungito, tivama tihleti tibheke phansi. Lelibala leliluhlata lenta lobuluhlata butsintseke. Kundiza kwato kuyaphangisa futsi kucondzile.

Indzawo

Emahlatsini, kakhulu letinemanti nasemahlatsini lahlangene.

Lapho titfolwa khona

Ema pigeons laluhlata atfolwa eZimbabwe, eningizimu neshonalanga ye Botswana, eningizimu yeNamibia, Mozambique, Esifundzeni lesiseningizimu, Mpumalanga kanye ne lugwini lwenshonalanga ye Ningizimu Afrika.

Latin Name

Treron calva.