African Green Pigeon
Izuba elihlaza satjani

© Nigel J Dennis
African Green Pigeon.

Igama

Izuba (elihlaza satjani)

Ukuvela nokwakheka kwalo

Incenye ephezulu yomzimbayo inombala omlotha ukuyela kosarulana okuqarhwe ngombala ohlaza satjani, iinyonga zayo zisarulana kanye namabala avayolethi (violet) phezu kwamaphikwalo. Amabalazo ahlaza ayenza ikghone ikubhaqa lula phezu kwemithi. Imilomawo inombala obomvu esithomeni sawo kanye nencenye yesiphetho esimhlophe. Iinyawo zalo nazo zibomvu.

Ukudla

Liphila ngokudla iinthelo ezifana namafeyi.

Ukuhlangana nokubekela

Ukusuka ngenyanga kaMrhayili ukuya kuMhlolanja kusikhathi sawo ajayeleke khulu ngaso. Zakha isidleke sazo emithini nemagatjeni aziimforogo ngokusebenzisa iingojwana ezincani kanye namakari. Amadzinyana aqoqoselwa ngemva kwamalanga abalelwa kalisumi nantathu. Indima yeliduna kukuthi ikhambe izumana namagatja amancani bese liwathuthele elisikazi, bese elisikazi liwabuthelela beliwapake khona esidlekeni. Elisikazi likhetha indawo lapho lifuna ukwakha khona isidleke, bese lihlala egatjeni lilindele eliduna ukuthi lilethe amagatja amancani ukuthi kwakhiwe isidleke. Anjalo nje adlala indima yokuba abazali abahle khulu. Afukamela amaqanda ngaso soke isikhathi, akasitjhiyi sodwa isidleke.

Ukuziphatha

Avamise ukuphila ngokubambisana, khulukhulu ngemihlambi emincani. Athola ukudla kwawo emithini, abhula bekavule iimphiko ukwenzela ukunzinza, begodu avamise ukubambela emithini alembelele nofana aqale phezulu. Iinsiba zawo ezihlaza satjani zenza bona akghone ukuzifihla lula khulu emithini. Ukuphapha kwawo kumsinya begodu kuyanqopha.

Indawo yokuhlala

Emahlathini, khulukhulu magega nemilambo kanye nehlathini lemithi yamafeyi.

Lapho zitholakala khona

Amazuba la atholakala enarheni ye-Zimbabwe, etlhagwini kanye nepumalanga ye-Botswana, etlhagwini ye-Namibia, e-Muzambique, esiFundeni seTlhagwini, e-Mpumalanga kanye nepumalanga yeligu leSewula Afrika.

Igama lesi-Latin

Treron calva.