Temothuo ya Ditlokwane ka Aforika Borwa

© Marinda Louw

Ditlokwane tša lešoka, tša kalafo ke dihlopha tše tharo tša ditlokwane tša go dira palo ya intasteri ya ditlokwane lefase ka bophara. Mola ditlokwane di lewago go swana le konope e tšhweu le tlokwane ya mmala wo motsothwa ke tšeo di tsebegago go feta ka lenaneong la dijo la Aforika Borwa la bjale, ditlokwane tša go kgahliša tša go swana le dikgetla le shiitake di hwetša tumo.

Tatelano ya dikwalwa e fa kakaretšo ya ditlokwane tše tlwaelegilego tša kgwebo ka Aforika Borwa gomme ka boripana di lebelela ka ditlokwane tša go kgahliša tša go fulwa gammogo le ditšhomišo le mehola ya ditlokwane tša go lewa tša kgwebo. Ditšhomišo tša ditlolwane tša tlwaelo ke sehlopha se se kgahlišago tše di sa akaretšwago ka tatelanong ye.

Translated by Lawrence Ndou

Mehola le go Ditšhomišo tša Ditlokwane

Ditlokwane ke tša tšhelete le maphelo gomme le tlaleletšo ya dijo tša go swana le diomelete le ditšhu di tla oketša tatso le boleng bj...more

Go Tšweletšwa Ditlokwane Bjang

Ditlokwane di bjalwa ka gare ga mafelo a mo dintlong tše kgolo mo maemong a khaponetaeoksaete, monola le themperetšha di ka laolwago ka ke...more

Manyoro a Tlolwane

Manyoro a bopa motheo wa bolemirui bja tlolwane. Sebopego le boleng bja manyoro bo tla huetša boleng le poelo ya dibjalo tša tlolwane....more

Tšweletšo ya Tlolwane

Tšweletšo ya kgwebo ya ditlolwane tša go lewa e goletše godimo go feta makga a 30 go tloga ka 1978 le shiitake (Lentinus edodes) e dirag...more

Ditšweletšwa tša Ditlolwane

Mokgwa wa tlwaelo wa go ja ditlolwane e ka ba mohlomongwe di sa butšwa ka dilaeng goba di apeilwe ka potoro, oli goba ya merogo....more

Bolemerui bja Therafole ka Aforika Borwa

Temothuo ya thrafole ka Aforika Borwa ke intasteri ye nnyane eupša e a gola, e išitše šedi ka tšweletšong ya bontšhi therafole ya bos...more

Tšweletšo ya Therafole Lefaseng

‘Ditlolwane’ tše tša ka fase ga mabu di nkgago botse ke tša godimo ka theko ka ditshepelong tša go ja....more

Mehuta ya Ditlokwane

Go na le makgolo a mehuta ya ditlolwane tše di bjetšwego (go feta mehuta ye 50) yeo e lego gona ka boditšhabatšhaba eupša ditšweletša...more