I-Sage

© Louise Brodie

I-Sage ivela ngenarheni ye-Europe esetjingalanga kanye nenarheni ze-Asian. Kunemihlobo elikhulu ehlukeneko yesitjalo se-Sage nanyana se-Salvia kunemihlobo emibili ekhiqizwa ngomncopho wokwenza inzuzo evamise kobana ihlanganiswe yomibili ngamabomu nanyana ngengozi ngebanga lokufana tse kwayo.

Ibizo lesayensi: Salvia officinalis
Ibizo elijayelekileko:-Sage nanyana-Dalmatian Sage
Ngebanga lokuthandwa khulu kwayo nangebanga lephunga eliqinileko layo kanye namafutha wayo ikhambeli elitjalelwa wona
Kanye 
Nebizo lesayensi: Salvia Triloba
Ibizo elijayelekileko: Mediterranean Sage or Wild Sage
Itjalwa khulu enarheni ye-Europe begodu ikhula khulu lapho

Ukutlhadlhulwa Kwestjalo

Istjalo se-sage sitjalo esiqinileko begodu singakhula sifike ku-700 mm ngobude. Istjalwesi simutjhana ohlala uhlaza begodu sinamakari asamlotjhana okuhlaza satjani ephazima ngokusiliva. Ikhiqiza amathuthumbo ahlaza kwesibhakabhaka, apheyiphuli, nanyana amhlophe.

Isetjenziselwa

Isetjenziswa ifretjhi nanyana yomile isetjenziswa ekunandiseni ukudla. Isetjenziselwa godu ekukhiqizeni amafutha aqakathekileko. Amakarayo anamafutha wekhwalithi ephezulu ku-Sage eyomileko begodu amafutha asetjenziswa khulu enyameni ehlala eenqandisini ukunandisa. Isetjenziswa godu ebubulweni lokwenza amakha ukuqotha iinunwana. I-Sage inerhono elinengi lezepilo begodu iyipengu erhona ukwelapha amatjhwayo womgomani, Isibonelo, umphimbo obuhlungu. Itiye ye-sage kuthiwa ipholisa umgomani.

Iinthogeko Zehlabathi kanye Nokuyilungisa

I-Sage iba yihle ehlabathini engabambi amanzi begodu ikhula ehlabathini ene-pH ehlangana kwaka-5 kanye no-8 kodwana iba yihle khulu ehlabathini ene-pH ehlangana kwe-6.5 kanye ne-7. Ngaphambi kokobana ulungise ihlabathi thatha ihlabathi lapha uyokutjala khona uyithumele e-laboratory iyokuhlolwa begodu bakunikeze iinthlogeko zezakhi mzimba yayo.

Ihlabathi kufanele iharigwe ukuyibethisa umoya ibe yi-600 mm. I-lime yokulungisa i-pH, umanyoro kanye nekhompowusti kufanele ifakwe ipetelwe ehlabathini engaphezulu eyi-400 mm emvekeni ezine ukuya kwezihlanu ngaphambi kokobana utjale. Emalangeni wokugcina wangaphambi kobana utjale faka ama-trace element kanye nesivundisi esifakwa ngaphambi kokobana utjale ehlabathini uharigele ehlabathini engaphezulu eyi-20 cm. Lokhu kususa elinye nelinye ikhula esele limilile.

Ubujamo Bezulu

I-Sage iqinile, ihlala ihlaza begodu ikhula ebujameni bezulu obuhlangana nendawo begodu iba yihle lokha amazinga womtjhiso ahlangana kwe-20°C kanye ne-30°C. Ayisabi umbethe begodu lokha ubusika bungasimakhaza khulu ayithembi nalapho. Nakumakhaza ngokweqileko iyafa.

Imihlobo Yayo

Kunemihlobo emibili ye-sage etjalwa ngomncopho wokwenza inzuzo, i-Common Sage kanye ne-mediterrannean Sage.

Imihlobo ye-sage evamise ukutjalwa ngomgcopho wokudla yi-Alba, Albiflora, Aurea, Berggarten, Extrakta, Icterina, Lavandulaefolia, Purpurascens, Purpurea kanye ne-Tricolor.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana