Kakaretšo ka ga Sage

© Louise Brodie

Sage a tšwa go Borwa bja Yuropa le dinaga tša Asia Mediterranean (Watlelegare). Go na le mehuta ye kgauswi le sekete ya fapanago le dikhalthiba tša Salvia goba dibjalo tša sage. Lebakeng la tšweletšo ya kgwebo, go na le mehuta ye mebedi ye megolo yeo e tšweletšwago goba go bunwa gomme gantši e kopanywa mmogo ka maikemišetšo goba ka phošo ka lebaka la setšhwano sa tšona.

Leina la saense: Salvia officinalis
Leina la go tlwaelega: Common Sage or Dalmatian Sage
E tumile kudu ka monkgo wa yona wo maatla le diphapantšho tša oli.
Le
Leina la saense: Salvia Triloba
Leina la go tlwaelega: Mediterranean Sage or Wild Sage.
E lengwa kudu mo Yuropa ebile e gola ka maatla fao.

Tlhalošo ya Sebjalo

Sebjalo sa sage se tiile gannyane gomme se kgona go gola go fihla 700 mm ka botelele. Sebjalo se, ke se se tala gomme se na le matlakala a matala ao a nago le silvery sheen go ona. Se tšweletša matšoba a matala, moperese le a mašweu.

Tšomišo

Sage tša go hlweka le tša go oma di dirišwa mo dijong tše ntši ka lebaka la mohlodi. Tšhomišo ye nnngwe ke tšweletšo ya dioli. Matlakala a na le boleng bja godimo gomme bobedi bja sage ya go oma le sage ya oli tše di šomišwa kudu mo tshepedišong ya nama bjalo ka mohlodi le poloko. Ke bonwa bjalo ka antioxidant gomme e šomišwa mo intastering ya dinkgišabose bjalo ka twantšho ya dikhunkhwane. Sage e na le mehutahuta ya bokgoni bja go alafa maphelo, dika tša go swana le mokhohlane, mohlala, dišo tša mogolo le go phišo. Go bolelwa gore Sage e theoša bohloko bja phišo.

Dinyakwa tša Mmu le go Apea

Sage e gola gabotse mo mmung wa seloko gomme e gola ka pH ya mehutahuta ya magareng ga 5 le 8 e eupša e rata mmu wa pH ya magareng ga 6.5 le 7. Pele ga ge peakanyo ya mmu e dirwa dišupommu di swanetše go tšewa gomme di romelwe laporathoring ya tshekatsheko le ditšhišinyo tša phepo.

Mmu o swanetše go phušula go ba 600 mm go netefatša gore go ba le meela ye botse. Kalaka ya pH le mmutedi goba manyoro di swanetše go dirišwa godimo mmu wo ka bago a 400 mm dibeke tše nne go ya go tše tlhano pele ga pšalo. Ka matšatši a mafelelo pele ga pšalo oketša ka trace elements tše di nyakegago le monontšha wa pele ga pšalo mo mmung e be o lema la rotavator ka godimo gam mu wa 20 cm. Se se kgontšha mengwang efe goba efe yeo e ka ba e hlomilwe. Ge khupetšo e dirwa gomme le tše di dirwa mo lebakeng le, le seloto se lokišetšwa pšalo.

Boso

Sage ke sebjalo se tiilego, se se tala se gola mo maemong a magare a go oma gomme se dira bokaone mo themperetšheng ya gare ga 20°C le 30°C. Se kgona go kgotlelela tšhwaane gomme ka marega a magareng se kgona go mela gabotse. Eupša ge go tonya kudu kudu, semelo se a hwa ka ntle le ge se ka šireletšwa.

Dikhalthiba

Go na le mehuta ye mebedi ye megolo ya Sage ya go go bunwa kgwebong, Common Sage and Mediterranean Sage.

Dikhalthiba tšeo di bjalwago go jewa ke: Alba, Albiflora, Aurea, Berggarten, Extrakta, Icterina, Lavandulaefolia, Purpurascens, Purpurea and Tricolor.

Translated by Lebogang Sewela