Imincamo kanye Namagwala wamaNdebele wakwaNdzundza

Adume Ngezoburhwari

©Dr Peter Magubane

AmaNdebele wakwaNdzundza aziwa khulu ngamagwalo wawo, afanako ngokwakheka kanye nangemibala, enziwa bomma kanye nokuphothela. Amaphethini atjengisa imihlobohlobo yamatjhwayo: amanye ayiphethini e-geomatric, kanye nezinto zemvelo ezifana nenyoka, iinyoni, amathuthumbo kanye nenlwani ezincani.

Eskhathini sanje, sele baphothela bafake amaledere wemakhiwo,ama-windmill kanye nemphaphamtjhini. AmaNdebele wakade kade athembele edakeni, kanye nemlotheni ukugwala. Kwathi nakufika abarhwebi abamhlophe, barhona ukuthola amapende amibalabala esele asetjenziswa kwanje.

Ngokwesiko, abafazi bathatha isikhathi sabo bagwale lada ngesiruthwana kanye nangenyanga zebusika, isikhathi soktjala,sokuhlakula kanye nesokuvuna amabele kanye nesiphila nasiphelileko, baneskhathi esinengi ezandleni zabo.

Lesi sikhathi sonyaka lapha gade baphothela khona bahlezi boke, ejaridini emakwabo, baziqoqela nabanye abomma bemzini yemakhaya bazothelele isbandana. Ukuphothela, nanyana kunjalo gade kungenziwa ebusika kwaphela, kade kuphothelwa nangenkhathi lapha bangasebenzi khona ehlobo kanye netwasahlobo.

Imihlobo Yemirhabiso Embathwako

©Dr Peter Magubane

Ukobana imirhabiso embathwa bafazi bamaNdebele, bazimbathela yona nanyana bayimbathela ukobana amadodabo abonwe kobana arege kangangani, ukwaziwa. Imihlobo yemirhabiso ebayimbathako, aragela phambili ngokukhamba iskhathi ngokuba mihle ngemva kobana abentazana sele bendile nalokha nabakhulako, kudlula yezinye iinqhema.

Iinrholwana, eziphothelwe ngemibalabala ezimbathwa bafazi ezandleni, engogoriyaneni entanyeni, emathumbini, zithandwa khulu. Kade umfazi nabaqeda ukumakhela umuzi, umfazi weNdebele gade embatha ikhopha nanyana idzila elenziwe nge-brass entanyeni. Khabe bakholelwa kobana isenzwesi sinamandla khulu, nanyana mvanje sele ingasambathelwa futhi idzila.

Eskhathini esinengi abomma abadala abambethe idzila gade balikhunjuliswa nabavakatjele esbhedlela kwaphela, ngemva kwalokho gade bangasalibuyisela.

Ngokwesiko indoda gade ipha umfazayo idzila, lokha nakembatha amadzilaz amanengi bekutjengisa bona indodakhe iregile. Kuqatjangwa bona idzila likhombisa isibopho somfazi endodenakhe. Uvunyelwe kobana angayikhipha kwaphela indodakhe nayibhubhileko.

Hlangana kwaManala kanye namaNdzundza, abentazana bembatha imirhabiso kusukela ebuntwaneni. Hlangana nayo kubalwa amabhengela wenyaweni, newezandleni kanye nemincamo. Ngeskhathesi, ngokwesiko bembatha irhabi, eliphothelweko. Nabangena esigabeni sobuntazana, kunokobana bembathe irhabi, bembatha iphephethu. Ngemva kokwenda, lijanyiselelwa yiphotho, elenziwe ngesikhumba sembuzi esikhulu, esivamise ukufika engogoriyaneni, bese yarhatjiswa ngomcamo omhlophe. 

Ngelanga enda ngalo, umakoti wembatha iveyili eyenziwe ngemincamo emvala ubuso tu. Ngokwesiko imibala yemincamo embathwa ukutjengisa okuthize okukhethekileko, begodu itjengisa iingaba zokukhula komuntu, ukusukela ekubeni lisana, ukufika ebudaleni.

Ihlanganisela yemibala iya nangokobana umuntu ophothelako uzizwa njani: uthabile, ulindile, utlhagile, akathembi. Nangobudorobha kanye nesimanjemanje lokhu sele kurhatjheke khulu. Amadoda wamaNdebele akakavami ukuzirhabisa, ngaphandle kwalokha nakaya eminyanyeni, lokha bembetha lokhu abakunikezwa befazi babo.

Translated by Busisiwe Skhosana