Mountain Ground Squirrel
Ingwejeje Yentaba

© Marinda Louw

Igama

Ingwejeje yentaba [Xerus Princeps]

Ibonakala Kanjani

Ingwejeje yentaba ekuqaleni phambilini yayithathwa njengolunye uhlobo olungaphansi kohlobo lwengwejeje i-Cape ground squirrel, kodwa manje isithathwa njengohlobo oluzimele. Ibuye yaziwe ngokuthi yi-Kaoko ground squirrel. Inkulu kune-Cape ground squirrel, futhi inesisindo esiwu-1.4 kg. Umsila wayo nezinyawo zangemuva kude kunabalingani bezinye izinhlobo.
Isingenhla sayo sinombala ompofu ngokugqamile, isho ngombala omhlophe ongumdweshu ezinhlangothini naphezu kwezidladla. Umbala omhlophe ngaphansi nomsila ogqamile oshelelayo unemigqa emithathu emnyama. Lokhu kuyenza yehluke ezingwejejeni ezimbili zohlobo lwe-Cape ground squirrel. Amazinyo ayo anombala osawolintshi esikhundleni sokuba mhlophe. Uboya bomzimba wayo bubukeka bucolisekile kunobezinhlobo zayo.

Idlani

Idla ukudla okunomsoco kakhulu, njengezigumbaxa, izimpande nezihlahlana eziluhlaza ezihlumayo nembewu yoMunga. Kwezinye izikhathi zicaca amamitha amabili ezihlahleni ukuze zikhe amacembe aluhlaza, izithelo eziyizinhlamvana nezibungu zesihlahla semopani.

Zizalana Kanjani

Imvamisa izala amachwane amathathu emuva kokumitha izinsuku eziwu-48, ngokujwayelekile phakathi nehlobo noma kwenzeka ukuthi ziselule isikhathi sazo sokuzala kuze kube yisebusika.

Iphila Kanjani

Iphuma emigodini emva kokuphuma kwelanga, lolu hlobo luhamba emini. Njengendlela yokuzivikela ezindaweni eyingozi, zihamba zibe ngamaqoqo amancane, kwenye inkathi ngambili. Imigodi ehamba ngamunye igujwa ezixhotsheni zamadwala. Le migodi ecacile, ayiyona indida njengeye-Cape ground squirrel, iba negumbi elilodwa lokulala. Iba nedlelo elingamahekthare awu-40, lapho idla khona izihlahla.

Zihlala Kuphi

Ingwejeje yentaba ihlala ezindaweni ezisagwadule.

Zitholakala Kuphi

Zisabalele kuyo yonke i-Angola, iNamibia kusukela ku-Fish River Canyon kuye enyakatho, ngasonqenqemeni olusentshonalanga eNamibia kuze kufike eKaokoveld. Iphinde itholakale endaweni encane kude eNyakatho Kapa ngasemngceleni waseNamibia.