Mountain Ground Squirrel

© Marinda Louw

Ligama

Mountain Ground Squirrel (Xerus Princeps)

Kutiveta Kwaso

Le Mountain Ground Squirrel phambilini besatiwa ngekutsi silwane lesiyincenye ye Cape Ground Squirrel, kepha sagcine sibonwa ngengesilwane sona sisodvwana. Siphindze satiwa ngekutsi yi Kaoko Ground Squirrel. Sikhulu kune Cape Ground Squirrel, futsi sikala 1.4 kg. umsila kanye netinyawo tangemuva tindze kanaleso lesingudzadze waso.
Tindzawo letingetulu temtimba tinsundvu lokhanyako ngelibala, kanye nelilayini lelimhlophe ngaseceleni kwemtimba. Tindzawo letingaphansi timhlophe, bese lomsila loneboya ubonakalisa emalayini lamunyama, akafani nalawo lamabili eCape Ground Squirrel. Lamatinyo avela umbala loluphuti kunalo mhlophe. Tinwele tembimba wayo tibonakala tilula kunaleto tesihlobo sayo lesisondzelene naso.

Kudla Kwato

Kudla lokuphakeme, njenge timphandze letiyindingilizi, timphandze kanye netihlahla letivela emacembe lamasha, kanye nenhlanyelo lephuma kumabhontjisi. Ngaletinye tikhatsi tikala emamitha lamabili kuya etulu kwetihlahla kuze tivune emacembe laluhlata, emagungumence kanye nesihlahla semopane.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Atala ema squirrel lamancane lasilinganiso lesintsatfu kucembu linye emva kwekumitsa emalanga lamashumi lamane nesiphohlongo, ikakhulu ngesikhatsi sentfwasahlobo nomanje angachubeka aye etikhatsini tebusika noma temakhata.

Kutiphatsa Kwato Natihlangene

Natiphuma emigodzini nasekuphume lilanga, letilwane tiphitsitela ekuhambeni kwelilanga. Njengendlela yekubonisa kukhahlameta endzaweni, ivela ngemacembu lamancane, ngalesinye sikhatsi ngamabili, imigodzi lehamba ngayinye iyentiwa emkhatsini wetilimo letinematje.
Lemigodzi lelula, lengakahlangahlangani njengaleyo ye Cape Ground Squirrel, inasinye kuphela silulu sekulala. Tindlu tawo letisebentako tihambela endzaweni lengemashumi lamane, lelapho tidla titjalo.

Indzawo Yato

Le Mountain Ground Squirrel ihlala etindzaweni letome kakhulu.

Lapho Titfolwa Khona

Tisakateke eAngola, eNamibia kusuka Emfuleni lekutsiwa yi Fish Canyon, kulandzela emawa lasenshonalanga ye Namibia kufikela eKaokoveld. Tiphindze titfolwe endzaweni lencane lesesifundzeni lesikhashane eNyakatfo eCape lephumela eNamibia.