Mountain Ground Squirrel
Ubudorwana (Bentabeni)

© Marinda Louw

Igama

Ubudorwana (bentabeni) [Xerus Princeps]

Ukwakheka Nokuvela

Umhlobo lo wobudorwana ngaphambili begade uthathwa njangomunye womhlobo obizwa nge-Cape Ground Squirell kodwana usuke wathathwa njengomhlobo ozijameleko. Lomhlobo waziwa njenge-Kaoko Ground Squirrel. Lobu ubudorwana bukhulu kunaloyo owaziwa nge-Cape Ground Squirrel, uwudlula ngesilinganiso sobudisi esilikhilogremu linye nane (1.4 Kg) umsilayo kanye neenyawo zayo zemuva zide ukudlula lomhlobo oqathaniswa nawo. Inomhlana wombala ozotho okukhanyako, kanye nomuda omhlophe osemahlangothinayo.
Emathunjini inombala omhlophe kanye nomsila omaruthuruthu owakheke kwanga mumuthi kodwana wande ngamabala anzima, begodu lokho ngokhunye okuyenza ihluke kunemihlobo eminye emibili ye-Cape Ground Squirrel. Inamazinyo abonakala afana nelamune ngombala kunokuthi abonakale amhlophe, kuthi amaboya wesikhumba sayo abonakale akhanya khudlwana kunemihlobo le ehlotjaniswa nayo.

Ukudla/Idayethi

Idla ukudla okuseqophelelweni eliphezulu, okufaka hlangana imirabho, okuhlazana, iimilo ezihlazana, kanye neembewu zomhlobo we-Acarcia. Kesinye isikhathi zikhwela umuthi omkhulu ophakame ngamamitha amabili, ukwenzela bona zithole amakhambi nofana amakari ahlazana kanye neenunwana nofana iimbungu zomhlobo wemopani.

Ukuzala Nokukhulisa

Ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha esimalanga amasumi amane namalanga abunane, zizala amadzinyana amathathu ngesikhathi esisodwa, lokhu kuvame ukwenzeka phakathi kwehlobo begodu ziyakghona ukululela isikhathi sazo sokuzala ebusika.

Ukuziphatha Kwazo

Zivamise ukuthumbuka ngemgodinazo ngemva kokuphuma kwelanga, begodu zitjhagala khulu emini. Njengendlelazo yoksinda nokiphila eendaweni ezenza bona ipilwazo ibe nzima, zigcina sele ziphila ngemihlambi emincani nofana ngembili kwaphela.
Iindawo ezidlakizo nofana lapho zithola khona ukudla okuziimilo, zibe libanga nofana ubukhulu bomango obungaba yi-agere emasumi amane. Imigodazo yenjiwa hlangana namatje nofana amadwala aphadlhukileko. Imigodi yomhlobo lo seenlwani ilula khulu kunaleyo yomhlobo ezifaniswa nazo, ngombana lezi ziba nendawo eyodwa kwaphela yokulala nokuhlala.

Ikhaya/Indawo Yokuhlala/Isikhundla

Umhlobo lo uzwana neendawo ezomileko begodu ezingana Zulu.

Lapho Zitholakala Khona

Zisabalele enarheni ye-Angola, Namibia, ukusuka etlhagwini ye-Fish River Canyon, ukuya etjingalanga ye-escarpment eseNamibia ukuyokufika e-Kaokoveld. Ziyatholakala neendaweni ezincani ezisesiFundeni seTlhagwini Kapa emkhawulweni we-Namibia.