Mountain Ground Squirrel

© Marinda Louw

Dzina

Mountain ground squirrel [Xerus Princeps]

Tshivhumbeo

Holu lugwada lwo vha lu tshi ṱanganisiwa na cape ground squirrel fhedzi zwino zwo no vhonala uri yo ḓiimisa nga yoṱhe. I ḓivhea nga dzina ḽa uri Kaoko ground squirrel. Ndi khulwane kha cape ground squirrel I lemela 1,4kg. Mutshila wayo na milenzhe ndi zwilapfu u fhira zwa vhakomana vhayo.
Muvhala wayo wa nnṱha wo ita fonu, ya vha na minwe mitalo mitshena nga matungo ayo. Nga fhasi hayo ha vha hu tshena. Na mutshila wayo wa ḓaka une wa vha na muvhala mutsu, isa ngi heila mivhili ya cape squirrel. Maṋo a hone a vha na muvhala wa swiri zwa mangadza ngauri nḓowelo ndi ya uri maṋo afanela uvha matshena.

Kuḽele

Iḽa zwiḽiwa zwa maṱhakheni sa dzi bulb,midzi na zwimela na dzi mbeu iya ḽa. Tshinwe tshifhinga iya kona u dzumbama lwa mithara mivhili ḓakani I tshi khou itela u wana maḼari matete dzi thobeila na miri ya mashonzha.

Kubebele

Iya beba vhana vho no swika kha vhararu nga murahu ha u ḓi hwala ha maḓuvha a 48 nga maanḓa nga zwifhinga zwa tshilimo naho huna uri zwi ya ḓi lapfisa maḓuvha zwa ḓi hwala na nga maḓuvha a vhuria.

Maitele

Zwi bva hune zwa dzula hone ho no bva ḓuvha, holwu lugwada lu ya vhonala masiari. Nga nḓowelo I funesa fhethu hune ha vha na tshiphithiphithi, dzi tshimbila nga lugwada, tshinwe tshifhinga nga mbili nga mbili.
Dzi ya ḓi itela ha u dzula fhethu hune ha vha na matombo, vhudzulo hadzo ahu ngo ṱanganana u fana na ha Cape ground squirrel ya vha na fhethu huthihi fhedzi ha u awela. Hune yaya u ṱoda hone zwiḽiwa I tshimbila 40 hectares iḽa maṱari a ḓaka.

Nḓowelo

I funesa fhethu hune ha vha hu sina maḓi.

Hune Dza Wanala Hone

Dzo isiwa Angola, Namibia ubva mulamboni wa dzi khovhe Canyon northwards, ya tevhela thungo ya devhula ha Namibia uya Kaokoveld. Dzi ya wanala na fhethu hu sa dini ho no nga vunḓuni ḽa northern cape na mukaṋoni wa Namibia.