Mountain Ground Squirrel
Sehlora sa Thaba Mabu

© Marinda Louw

Leina

Sehlora sa Thaba mabu [Xerus Princeps]

Ponalo

Sehlora sa Thaba mabu se kile sa tšewa bjalo ka seka sephidi sa Sehlora sa Kapa sa Mabu, eupša se ile sa lemogwa e gore ke se sengwe sa diphidi ka bo sona. Se tsebega gape ka la Sehlora sa mabu sa Kaoko. Ke ssegolo go feta sa Kapa sa Mabu, gomme se boima bja dikilograma tše 1.4. Mosela le maoto a yona a ka morago ke tše di telele go feta a dikgaetšedi tša yona.
Dikarolo tša yona tša mmele tša godimo ke tše di boputšwa bja go kganya ka mmala, le mebala ye bošweu ye e ikemego ka thokong ya tikologo ya godimo. E tšhewu ka fase le mosela o kgetologilego wa boboya bjo bo golo e bontšho le mebala ye meraro, go fapana le bobedi bja Sehlora sa mabu sa Kapa. Meno a tšwelela ka mmala wa bodipa go na le gore a b mašweu. Maboya a yona a tšwelelala a le a matshesane go phala a leloko la yona la kgauswi.

Dijo

Dijo tša maemo a godimo, go swana le digwere, medu, botala bja dimela ge di hloga, gammogo le peu ya Acacia, di a jewa. Ka dinako tše dingwe di ka namela dimetara tše pedi godimo ga dithokgwa ka nepo ya go buna mahglare a matala, matlakala le diberries le dinta tša mohlare wa mašotša.

Tswalo

Matswalo ka kakaretšo ke tše nnyane tše tharo morago ga lebaka la matšatši a 48 a go amuša, gantšhi nakong ya selemo-gare eupša di ka atološa nako ya tswadišo go marega.

Maitshwaro a Setšhaba

Go tšwa meleteng ka morago ga sebaka letšatši le hlabile. Bjalo ka tsela ya go itlwaetša maemo a šoro, e fela e phela ka dihlophana tše nnyane, ka dinako tše dingwe fela ka pedi ka pedi. Melete ya tselana ya bootee e agiwa gareng ga maswika.
Melete ye e bonolo, go se raragane go feta ya Sehlora sa Kapa sa Mabu, o na le phapuši e tee ya sehlaga. Di ka tlase dibaka tša go lekana di heketara tše 40, mo di jago dimela.

Bodulo Hlago

Sehlora sa Thaba Fase ya mabu e dula ditikologong tše di omilego.

Moo di Hwetšwago

Di phatlaladitšwe kua Angola, Namibia go tšwa go Nokeng ya Hlapi ya Canyon ya bohlabela, go latela Bodikela bja mabopo a Namibia go ya go fihla Kaokoveld. Gape di hlagelela sebakeng se se nnyenyane sa kgole ka go profense ya Kapa Leboya go bapa le Namibia.