Thick-Tailed Bushbaby
Usana Lwasendle Olunomsila Otyebileyo

© Roger De la Harpe

Igama

Usana lwasendle olunomsila otyebileyo [Otolemur crassicaudatus]

Intshayelelo

Usana lwasendle olunomsila otyebileyo, sisilwanyana esihamba ngobusuku nesine sikhalo esifana nesosana, nesibeyintsusa kwigama elibizwa ngalo. Kusenokwenzeka ukuba ngumzimba walo omkhulu okanye ukutya olukutyayo, yeyona ntlobo ikwaziyo ukuhlalelana nezinya ukodlula zonke ezinye iintlobo zamasana asendle.

Isidlo

Xakutshona ilanga amaqele ayaqhabalaka ayokuzikhangelela izinambuzane, kodwa ayadibana namanye amalungu amanye amaqela ukutya intlaka neziqhamo zemithi.

Ukuzala

Iinkanuko zokukhwelana ibazinzuku eziphakathi kwezimbini ukuya kwezintlanu, apho iimazi zibasethubeni lokukhwelwa zinkunzi ezahlukeneyo. Amathathu ukuya kwamane amantshontsho ayazalwa xa Kanye kuqala iimvula. Imitha isithuba sentsuku ezingama 132.

Ukuziphatha

Inkunzi yo Sana Lwasendle olunomsila Otybileyo zakha amaqela okulala nemazi kunye namantshontsho azo.

Apho afumaneka khona

Usana Lwasendle Olunomsila otyebile luhlala kumadlelo aphangaleleyo okanye ezinengca kwindawo ezikumntla-ntshona wo Mzantsi Afrika, kodwa ngamahlathi anemilambo nolwandle kuphela alungele ukuba angahlala kuwo ukwehlela emazantsi nase ntshona.

Amanqaku asendle

Iintsana Zasendle ezinemisila Etyebileyo ziyothusa kubatyeleli basendle e Afrika ngezikhalo zazo ezifana nezosana. Maxa wambi abanye abavarhashi abahlala kwi loji, baye bakhalaze kubasebenzi bezi loji ngohlukunyezo lwabantwana. Igama le Afrikaans losana lwasendle ngu nagapies nelithetha imfene ezincinci zobusuku.