Thick-Tailed Bushbaby

© Roger De la Harpe

Ligama

Thick-tailed Bushbaby [Otolemur crassicaudatus]

Setfulo

Le Thick-tailed Bushbaby iphitsitela ebusuku ikhalisa kwemntfwana, lenika sento saleligama le Singisi. Ngendzaba yekudla kwayo nemtimba lomkhulu, lena nguyona yatiwa ngekukhululeka kunawo onkhe ema bushbabies.

Kudla Kwayo

Ebusuku emacembu ayahlukana ayodla odvwa abe ayaluka tilwanyana, kepha ayahlangana nemalunga alamanye emacembu kahle – akhe kumunya emagcolo netihlahla letinetitselo.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Umjikelo wekulungela kuhlanganiswa utsatsa emkhatsini wemalanga lamatsatfu kuya kulasihlanu, khona lapho lelensikati inalo lilungelo lekuhlangana nabophatini labahlukene. Kusuka kulamatsatfu kuya kulamane latalwako ekucaleni kwetikhatsi temvula. Sikhatsi lesimitsako ngemalanga lalikhulu nemashumi lamatsatfu nakubili.

Kutiphatsa Kwayo

Lendvuna iThick-tailed Bushbaby ivama kucala emacembu ekulala nalamasikati kanye nalamancane awo.

Lapho Atfolwa Khona

Le Thick-tailed Bushbaby itsatsa emahlatsi noma tindzawo letinetjani letivulekile etindzaweni letisenyakatfompuma ye Ningizimu Afrika, kepha letinemifula naletidvutane nemahlatsi letitipha indzawo lekahle kuya entasi kweningizimu ne nshona.

Luhla Lolubhaliwe

Ema Thick-tailed Bushbabies entele tivakashi letinengi umsindvo kuletindzawo letisetigangeni tala Afrika ngekukhalisa noma kumemetisa kwemntfwana ngetikhatsi takusihlwa netivakashi letikhononako ngekuhlukunyetwa kwemntfwana emkhatsini wemalunga lasebenta kuletindzawo tekulala. Leligama le Afrikaans lema bushbabies lelitsi nagapies lokusho tingobiyane letincane.