Thick-Tailed Bushbaby
Isinkwe

© Roger De la Harpe

Igama

I-Sinkwe [Otolemur crassicaudatus]

Isingeniso

Isinkwe sitholakala ebusuku kuphela sikhalisa okomntwana womuntu, okuyikhona okwenza ukuthi sithole igama lesiNgisi i-thick-tailed bushbaby. Ngenxa yomzimba omkhulu nokudla kwaso. Sona isinkwe siyaphilisana nezinye.

Sidla Nhloboni Yokudla

Ebusuku amaqembuqembu ayahlukana eyofuna ukudla, okufana izinambuzane, kepha ziye zihlangane namanye amaqembu ezihlahleni ezinezithelo ngezikhathi zokudla.

Mayelana Nokuzala

Ezesifazane zisuke sezilungele ukumitha ezinsukwini ezintathu kuya kwezinhlanu lapho ezesifazane zikhwelwa ezesilisa ezahlukahlukene. Isinkwe sizala imidlwane emithathu kuya kwemine ekuqaleni kwesikhathi sokuna kwezimvula. Simitha izinsuku ezingu-132.

Iindlela Eziphila Ngayo

Ezesilisa zikhanda amaqoqo alala ndawonye nezesifazane nemidlwane.

Zitholakala Kuphi

Zithanda ukuhlala emahlathini avulekile noma ezikhotheni asenyakatho-mpumalanga eNingizimu Afrika. Kodwa ziyakwazi ukuhlala kahle ezindaweni ezingasemifuleni nasolwandle.

Amaphuzu Abalulekile

Sezike zaba undabamlonyeni ngendlela ezikhala ngayo okungathi kukhala umntwana womuntu ebusuku okwenza izivakashi zaze zacabanga ukuthi abasebenzi basema-lodge bahlukumeza izingane. Igama lezinkwe lesiBhunu kuthi ama-nagapies okusho ukuthi izimfene ezincane zasebusuku ngenxa yokukhala kwazo ebusuku.