Thick-Tailed Bushbaby
UMaphelaphelana

© Roger De la Harpe

Igama

UMaphelaphelana womsila odege nomanamaboya amanengi Thick-tailed Bushbaby [Otolemur crassicaudatus]

Isingeniso

UMaphelaphelana lo kusilwani esitjhagala khulu ngomnyama begodu unesililo esifana nesomntwana, begodu ngiso esenze bonyana aphiwe ibizo lendabuko ngelimi lesiNgisi. Kusolakala kwanga ngebanga lobukhulu bomzimbakhe, nomhlobo wokudla kwakhe, lesi saziwa njengesilwani esizilungele khulu emihlobeni yaso.

Ukudla/idayethi

Nakuphuma nalokha kutjhinga ilanga iinqhema zabo zitjhiya iindawo zalapho zihlala khona ukuyokuzuma ukudla okufana neenunwana, kodwana zivamise ukuhlanga namalunga wezinye iinqhema eendaweni zemithi lapho zivamise ukukhotha khona iinthelo.

Ukuzala nokukhulisa

Ukujarhana kwazo kwenzeka phakathi kwamalanga amathathu ukuya kamahlanu, begodu ngesikhatheso unomaphelaphelani osikazi ufinyelela abomaphelaphelana abaduna abahlukahlukeneko. Bavamise ukuzala amadzinyana amathathu ukuya kamane ekuthomeni kokuna kwezulu. Lokhu kwenzeka ngemva kwamalanga alikhulu namasumi amathathu nambili wekambiso yokumitha.

Ukuziphatha

Umhlobo lo wamoMaphelaphelana abaduna bavamise ukwakha isiqhema sokulala ndawonye nabasikazi kanye namadzinyanabo.

Lapho zitholakala khona

Bavamise ukuhlala emahlathini avulekileko nofana eendaweni ze-savanna eziseencenyeni zetlhagwini yeSewula Afrika, kodwana imilambo kanye namahlathi wemalwandle ngizo iindawo ezizilungeleko, ukuyela esewula kanye netjhingalanga.

Ibuthelelolwazi ngomangwazo

Umhlobo lo wakaMaphelalaphelana ube nezehlakalo ezinengi lapho uthuse khona abavaktjhi ngesililo sakhe esifana nesomntwana omncani ebusuku, begodu lokho kugcine sele kwenza bona abavakatjhi baqabanga bona kunabantwana abahlukunyezwako ebasebenzini beendaweni zokuvakatjhela (lodges). Ibizo lelimi le-Afrikaans lakaMaphelaphelana lo (bushbabies) yi-nagapies okuhlathulula ifene encani yebusuku.