Thick-Tailed Bushbaby

© Roger De la Harpe

Dzina

Thick–tailed bushbaby [Otolemur crassicaudatus]

Nga ha Tsho

Ndi phukha ine ya vhonalesa nga maanḓa vhusiku ine ya lila sa ṅwana, ngazwo nga luisimane yo fhiwa dzina ḽa mvelo yayo. Khamusi zwi tshi bva na kha kuḽele kwayo na u vha na muvhili muhulwane, ndi tshone tsho ḓoweleaho kha dzoṱhe dza lushaka lwadzo.

Kuḽele

Ḓuvha ḽi tshi kovhela i vhonala i yoṱhe i tshi khou ḓilela zwiḽiwa zwino nga zwikhokhonono, fhedzi zwi ya ṱanganelana na dzinwe dza lushaka lwadzo musi dzi tshi khou ḽa makwati na mitshelo.

Kubebele

I ya fara thumbu vhukati ha maḓuvha marahu na maṱanu, hune ya tshisadzi iya kona u vha yo ṱangana na dza tshinna dzo fhambananaho, vhana vhararu kana vhaṋa vha ya bebiwa nga zwifhinga zwa dzi mvula. I ḓi hwala lwa maḓuvha a 132.

Kuitele

Dzi ya kona u ita lugwada lwa u eḓela naya tshisadzi na vhana.

Hune Dza Wanala Hone

Dzi ya wanala fhethu ho vuleaho na maḓakani a savanna uya nga nḓowelo yayo na hangei north-eastern kha zwipiḓa zwa Afrika Tshipembe, fhedzi fhethu ho itaho mulambo na maḓaka I tshi khou ḓisa nḓowelo yo ḓowelelayaho dubo lwa vhukovhela na devhulo

Mawanwa

Yo ita uri vhathu vha kone u i ṱhogomela hangei maḓakani a Afrika nga u lila sa ṅwana vhusiku hune vhanwe vha vhaeni vha dzhia unga khamusi hu khou tambudziwa vhana kha dzi rumu dza vhaeni. Dzina ḽatsho la tshivhuru ndi ḽa uri Nagapies zwine zwa amba uri night apes.