Amagama Asetyenziswa kwi Mfuyo Yebhokhwe

©Alan R Walker
Uninzi lokufa kwezilwanyane lunga thintelwa ngokuthi iimpawu zezifo ziqaphelwe kuselithuba. Kubalulekile ukuqaphela imfuyo yakho mihla le. Khangela izilwanyana ezinomva ndedwa, ezilele phantsi, ezizirhawuzelayo, ezingatyi ukutya kwaye zingaseli nto okanye ziziphethe ngendlela engaqondakaliyo, njengoku ngqubana ngeentloko okanye ezikhaba iintupha. Xa uzijonga rhoqo uyakukwazi ukuqaphela izifo ngokubona iimpawu ezibinakayo.

Ezinye izifo kunzima ukuzibona kuba uninzi lwazo lubonakalisa iimpawu eziphantse zafana. Izifo zingenziwa zintsholongwane, bakteriya, iincukuthu nezinye ezingosuleliyo. Iimpawu zezifo ezibhaliweyo zinganceda ukuqaphela izigulo kusekutsha. Xa ukrokrela imeko enobuzaza kwi bhokhwe zakho, kungcono ukuxhumana nogqirha wezilwanyana kwangethuba.

Iimpawu Eziqhelekileyo ne zifo Ezixhaphakileyo

Ukuma Komzimba Ngendlela Engaqhelekanga: Caprine Arthritis Encephalitis (CAE).

Ukuphefumla Ngendlela Engaqhelekanga: Acidosis, Nitrate/nitrite Poisoning, Tuberculosis (M. tuberculosis), Verminous Pneumonia (Dictyocaulus filaria), Anthrax, Contagious Caprine Pleuropneumonia, Melioidosis, Allergies/Insect stings, Bloat, Heartwater

Ubisi Olungaqhelekanga: Mastitis, Caprine Arthritis Encephalitis (CAE), Enterotoxemia

Igazi Elikwizinga Eliphantsi Ezimbeni (Anaemia): Coccidiosis, Barber pole worm, Blood Parasite – (Anaplasmosis), Iintwala, Incukuthu okanye amangolwane, Caseous lymphadenitis, Tuberculosis (M. tuberculosis), Copper Deficiency, Babesiosis (Amanzi abomvu), Flukes or Flatworms (Incukuthu yangaphakathi), Iintshulube zesisu namathumbu ezingqukuva, Trypanosomiasis

Ukubhitya Kakhulu (Anorexia): Caseous lymphadenitis, Listeriosis, Mastitis, Ukumitha toxemia (ketosis), Urolithiasis (Amanzi esiswini/cystitis), Pneumonia, esulelayo i-Caprine Pleuropneumonia

Ivumba Elibi: Footrot okanye ukubola kwenyawo, Coccidiosis

Ubumfama: Enterotoxemia, Coccidiosis (Incukuthu yanga phakathi), Polioencephalomalacia

Ukuqunjelwa kwe sisu: Acidosis, ityhefu kwindawo ephuma umchamo/urea

Igazi Kubisi: Mastitis

Igazi Kumchamo: Urolithiasis (Amanzi esiswini/cystitis), Babesiosis (Amanzi abomvu)

Ukulahlekelwa ligazi: Iintwala, Isisu and Kunye neentshulube ezingqukuva

Ilindle lokuhambisa Okunegazi: Anthrax, Enterotoxemia, Coccidiosis (incukuthu yangaphakathu), Nairobi Sheep Disease

Umhlathi Webhotile (Bottle jaw): Liver Fluke, (Barber pole worm), Incukuthu ehlala esiswini, Incukuthu yesisu namathumbu angqukuva

Ukuqhina iSisu: Tapeworm, Milk Fever

Circular Lessions (ubuso, amagxa, intamo, amehlo): (fungus)

Ukukhohlela Nokuthimla: Tuberculosis (M. tuberculosis), Verminous Pneumonia (Dictyocaulus filaria), Pneumonia, Contagious Caprine Pleuropneumonia, Melioidosis

Ukuhlala Igquma: Ukuqunjelwa kwesisu

Inkwethu kwisikhumba: Mange (Sarcoptes, Demodatic and Psoroptes)

Ukuphelelwa Ngamanzi Emzimbeni: Coccidiosis, Acidosis, Barber pole worm, Peste Des Petits Ruminants

Uxinzelelo lwengqondo: Listeriosis, Mastitis, Pregnancy toxemia (ketosis), Urolithiasis (Water Belly/cystitis), Encephalomalacia (PEM) /Polioencephalomalacia (PEM), Rabies, Pneumonia, Anthrax, Colibacillosis (Scours), Johne’s Disease, Melioidosis, Milk Fever, Enterotoxemia, Babesiosis (red water), Heartwater

Ukuhambisa kwe Sisu/Scours: Enterotoxemia, Coccidiosis, Chlamydial Abortion, Johne’s Disease (M. Paratuberculosis), Liver Fluke, (Barber pole worm) - Parasitic gastroenteritis, Tapeworm, Brucellosis, Acidosis, Intshulue zesisu namathumbu ezingqukuva, Peste Des Petits Ruminants

Ukuphuma Kwencindi Emehlweni (Ocular discharge): Pinkeye, Verminous pneumonia (Dictyocaulus filaria), contagious Agalactia

Ukudideka Ngengqondo (Dizziness): Izinambuzane (Aldrin, Endrin Chlordane and Dieldrin)

Indlebe Ezibhakubhaku Ezijonge Phantsi: Listeriosis

Ukoma Kwesikhumba: Fungal Disease (Ringworm), Mange

Ukukhupha Izincwe Kakhulu: Listeriosis, Allergies/Insect Stings, Rabies

Umkhuhlane: Caseous lymphadenitis, Mastitis, Coccidiosis, Goat Pox, Hemorrhagic Septicaemia (P. multocida), Tuberculosis (M. tuberculosis), Pneumonia, Anthrax, contagious Agalactia, contagious Caprine Pleuropneumonia, Listeriosis, Melioidosis, Babesiosis (Red Water), Heartwater, Foot and Mouth Disease (FMD), Nairobi Sheep Disease

Ugwebu Emlonyeni: (Frothing) - Rabies, Bloat, contagious Caprine Pleuropneumonia

Ukuxovula Amazinyo: Coccidiosis

Ukulahlekelwa ainwele: Mange (Sarcoptes, Demodatic and Psoroptes), Ringworm (Fungus)

Ukuxinzelela Intloko: Enterotoxemia

Ukudumba Nentlungu Phakathi Kwentupha: Footrot, Contagious Ecthyma

Usuleleko Kwenwele Kwintlonze: Ringworm (Fungus)

Ukurhawuzelela: Intwala, nosuleleko kwisikhumba (Mange)

Ukuphelelwa Yimizwa Kwinyawo: Footrot, Foot and Mouth Diseases Virus, Brucellosis

Ukudinwa: Barber pole worm, Mastitis, Acidosis, Urolithiasis (Amanzi esiswini)

Ukulala Phantsi / Ukunga kwazi Ukuphakama: Grass Staggers, Ukumitha Toxemia, Enterotoxemia

Ukungabina mdla Wokutya: Coccidiosis, Anthrax, Mastitis, Rabies, Contagious Agalactia, Johne’s Disease, Listeriosis, Melioidosis, Ukuqunjelwa, Encephalomalacia/Polioencephalomalacia (PEM), Urolithiasis (Amani esiswini), Heartwater, Peste Des Petits Ruminants, Goat Pox

Ukungavelisi ubisi Olwaneleyo: Barber pole worm, Footrot, Contagious Ecthyma, Coccidiosis, Caseous Lymphadenitis (CL), Copper deficiency, Johne’s Disease, Streptothricosis, Bloat, (Blood Parasite)-Anaplasmosis, Babesiosis (Red Water), Intwala, Intshulube zesisu namathumbu, Rabies, Rift Valley Fever

Imveliso Esezantsi: (Incukuthu efunxa igazi) - Anaplasmosis, Babesiosis (Red Water)

Amaqhuma: Mange

Imikhwinya: Verminous Pneumonia (Dictyocaulus filaria), Pneumonia, contagious Caprine Pleuropneumonia, Melioidosis, Nairobi Sheep Disease, Peste Des Petits Ruminants, Goat Pox

Ukungcangcazela: Grass Staggers

Ukuchama Kabuhlungu: Urolithiasis (Water belly)

Pale Mucus Membrane: Barber pole worm

Ukuqhwalela (Paralysis/partial paralysis): Listeriosis

Ukunga khuli Kakuhle: Coccidiosis, Barber pole worm, Soremouth, Babesiosis (Red Water), Flukes or flatworms (internal parasite), Intwala, stomach and intestine Roundworms

Amehlo Abomvu: Pink Eye / Amehlo apinki

Inwele Eziqinileyo okanye Eziphatshileyo: Coccidiosis, Baber pole worm, Liver Fluke, Copper deficiency, Johne’s Disease, Scrapie, Goat Pox

Ukuxhapha Ugwebu / Ukuxhuzula: Rabies, Encephalomalacia/ Polioencephalomalacia (PEM), Listeriosis

Amathumba Emlonyeni: Contagious Ecthyma (Soremouth), Foot and Mouth Disease (FMD), Peste Des Petits Ruminants, Goat Pox

Amatshanda (emzimbeni): Mange, Goat Pox

Urhawuzelelo Olungamandla: Mange

Amathumba Amancinci (Kwinzwana): Foot and Mouth Disease (FMD)

Ukuqaqanjelwa Ngasemva: Anthrax

Ukuqaqanjelwa Kwindawo Yocantsi: Anthrax

Izilonda (Emehlweni): Contagious Ecthyma (Izilonda emlonyeni)

Izilonda (Kumatanyula / Matapile): Contagious Ecthyma (izilonda elonyeni)

Izilonda (Vulva): Contagious Ecthyma (Soremouth)

Izilonda Kwizidlele: Rift Valley Fever

Izilonda Elwimini: Rift Valley Fever

Izilonda (Ezindlebeni): Eyosulelayo Ecthyma (Soremouth)

Ubunzima Bokuchama: Urolithiasis (Water belly)

Ukudumba Kwesisu/Hay belly: Liver Fluke

Ukudumba Kwentupha: Brucellosis, Contagious Agalactia, Caprine Arthritis Encephalitis Syndrome

Ukudumba Amatapile: Brucellosis

Ukungcangcazela (Tremors): Urea poisoning, Copper deficiency, Enterotoxemia, Scrapie

Ukudumba Kwamabele: Mastitis, contagious Agalactia

Ukusikeka (Ngaphakathi Kwimilebe Engezantsi / Kwintsini): Peste Des Petits Ruminants

Ukuchiza kwi Ndawo Yokuchama kwi Mazi: Mastitis

Ukugabha: Milk Fever

Ukwehla Esiqwini / Off Feed: Ukubola inyawo, Caseous lymphadenitis, Iintshulube esiswini nakumathumbu, Johne’s Disease (M. Paratuberculosis), Tuberculosis (M. tuberculosis), Copper deficiency, Streptothricosis, Barber pole worm, Coccidiosis (incukuthu ngaphakathi), Trypanosomiasis, Caprine Arthritis Encephalitis Syndrome

Iintshulube: Barber pole worm, Flukes or Flatworms (internal parasite), Stomach and Intestine roundworms, Ringworm, Tapeworm

Translated by Zikhona Plaatjie