Matshwao a Malwetse mo Dipoding

©Alan R Walker
Maso a mantsi a diphologolo a ka thibelwa ka temogo ya go sale gale ya matshwao a malwetse. Go botlhokwa gore o eletlhoko leruo la gago tsatsi le tsatsi. Lebelela diphologolo tse di ka fa tlase ga kgatelelô, tse di patlameng, tse di ingwayang, tse di sa jeng kgotsa di sa nweng kgotsa tse di itshwereng ka mokgwa o o sa tlwaelegang jaaka go thudisa ditlhogo tsa tsong kgotsa go ragaka maoto. Ka go dira jalo, o tlile go lemoga malwetse ka matshwao a a bontshwang.

Malwetse mangwe a thata go ka supiwa ka ntlha ya gore bontsi jwa ona bo na le matswao ale mangwe. Malwetse a ka bakwa ke bacteria, megare, metlhampepe le diphetodi tse dingwe tse di sa tswaetsaneng. Matshwao a malwetse a a kwadileng a ka thusa mo go lemogeng bolwetse mo legatong la go sale gale. Fa o belaela bothata jo bo masisi ka podi ya gago, go mosola go ka golagana le ngaka ya gago ya diphologolo.

Matshwao a a Tlwaelegileng le Malwetse a a Ka Tswang ele a Ona

Mokgwa wa go ema o o sa tlwaelegang:
Caprine Arthritis Encephalitis (CAE),

Khemo e e sa tlwaelegang:
Acidosis, Nitrate/nitrite Poisoning, Tuberculosis (M. tuberculosis), Verminous Pneumonia (Dictyocaulus filaria), Anthrax, Caprine Pleuropneumonia e e tshelanang, Melioidosis, Allergies/go longwa ke ditshenekegi, Bloat, Heartwater

Mašwi a a sa Tlwaelegang:
Mastitis, Caprine Arthritis Encephalitis (CAE), Enterotoxemia

Go tlhofofala ga madi:
Coccidiosis, Barber pole worm, Blood Parasite –(Anaplasmosis), Dinta, Matsetse kgotsa Dikgofa, Caseous lymphadenitis, Tuberculosis (M. tuberculosis), Tlhaelô ya Copper, Babesiosis (Red Water), Flukes kgotsa Flatworms (Motlhampepe wa ka fa gare), Dibokokgolokwe tsa Mpa le tsa Mateng, Trypanosomiasis

Anorexia:
Caseous lymphadenitis, Listeriosis, Mastitis, Pregnancy toxemia (ketosis), Urolithiasis (Water belly/cystitis), Pneumonia, Caprine Pleuropneumonia e e tshelang

Monkgo o o Bosula:
Pôlô ya leoto, Coccidiosis

Bofofu:
Enterotoxemia, Coccidiosis (Motlhampepe wa ka fa gare), Polioencephalomalacia

Bloat:
Acidosis, Urea poisoning

Madi mo Mašwing:
Mastitis

Madi mo Morotong:
Urolithiasis (Water Belly/cystitis), Babesiosis (metsi a mahibidu)

Tatlhegelo ya madi;
Dinta, Dibokokgolokwe tsa Mpa le Mateng

Letshololo le le Madi:
Anthrax, Enterotoxemia, Coccidiosis (motlhampepe wa ka fa gare), Bolwetse jwa Dinku jwa Nairobi

Bottle Jaw:
Fluke ya Sebete, (Barber pole worm), Parasitic gastroenteritis, Dibokokgolokwe tsa Mpa le tsa Mateng

Komelelo ya mala:
Mphê, Milk Letshoroma la Mašwi

Circular Lesions (sefatllhego, legetla, molala, matlho):
(fungus)

Kgotlholo kgotsa Ithimolo:
Tuberculosis (M. tuberculosis), Verminous Pneumonia (Dictyocaulus filaria), Pneumonia, Caprine Pleuropneumonia e e tshelanang, Melioidosis

Go Lela Ga Ka Gale:
Bloat

Dandruff on the Skin:
Mange (Sarcoptes, Demodatic and Psoroptes)

Tatlhegelo-metsi:
Coccidiosis, Acidosis, Barber pole worm, Peste Des Petits Ruminants

Kgatelelô-Maikutlo:
Listeriosis, Mastitis, Pregnancy toxemia (ketosis), Urolithiasis (Water Belly/cystitis), Encephalomalacia (PEM) /Polioencephalomalacia (PEM), Rabies, Pneumonia, Anthrax, Colibacillosis (Scours), Johne’s Disease, Melioidosis, Milk Fever, Enterotoxemia, Babesiosis (red water), Heartwater

Letshololo:
Enterotoxemia, Coccidiosis, Chlamydial Abortion, Johne’s Disease (M. Paratuberculosis), Liver Fluke, (Barber pole worm)-Parasitic gastroenteritis, Mphê, Brucellosis, Acidosis, Dibokokgolokwe tsa Mpa le tsa Mateng, Peste Des Petits Ruminants

Gotswa Metsi Mo Leitlhong (Ocular discharge):
Pinkeye, Verminous pneumonia (Dictyocaulus filaria), Agalactia e e tshelanang

Seidiidi:
Sebolatshenekegi (Aldrin, Endrin Chlordane le Dieldrin)

Ditsebe tse di lepeletseng:
Listeriosis

Dikarolwana tse di Omeletseng mo Letlalong:
Bolwetse jwa Fungi (Ringworm), Mange

Gotswa Mathe Thata;
Listeriosis, Allergies/Go longwa ke ditshenekegi, Molago

Letshoromo:
Caseous lymphadenitis, Mastitis, Coccidiosis, Goat Pox, Hemorrhagic Septicaemia (P. multocida), Tuberculosis (M. tuberculosis), Pneumonia, Anthrax, Agalactia e e tshelanang, Caprine Pleuropneumonia e e tshelanang, Listeriosis, Melioidosis, Babesiosis (Metsi a Mahibidu), Heartwater, Foot and Mouth Disease (FMD), Nairobi Sheep Disease

Lefulo (Gotswa lefulo ka molomo):
Rabies, Bloat, Caprine Pleuropneumonia e e tshelanang

Go Gerinya Meno:
Coccidiosis

Tatlhegelo ya Moriri:
Mange (Sarcoptes, Demodatic and Psoroptes), Ringworm (Fungus)

Go gatelela Tlhogo:
Enterotoxemia

Kgotelô mo gare ga menwana ya maoto:
Pôlô ya leoto, Ecthyma e e tshelanang

Kgotelô ya moriri:
Ringworm (Fungus)

Pabelô:
Dinta, Mange

Botswa:
Footrot, Bolwetse jwa Molomo le Tlhakwana, Brucellosis

Lethargic:
Barber pole worm, Mastitis, Acidosis, Urolithiasis (Water belly)

Go patlama/Go Retelelwa Ke Go Ema:
Grass Staggers, Toxemia ya go Dusa, Enterotoxemia

Tatlhegelo ya Keletsô-Dijo:
Coccidiosis, Anthrax, Mastitis, Rabies, Contagious Agalactia, Johne’s Disease, Listeriosis, Melioidosis, Bloat, Encephalomalacia/Polioencephalomalacia (PEM), Urolithiasis (Water belly), Heartwater, Peste Des Petits Ruminants, Goat Pox

Ntshô-Mašwi e e kwa tlase:
Barber pole worm, Footrot, Ecthyma e e tshelanang, Coccidiosis, Caseous Lymphadenitis (CL), tlhaelô ya Copper, Johne’s Disease, Streptothricosis, Bloat, (Motlhampepe wa Madi)-Anaplasmosis, Babesiosis (Red Water), Dinta, Dibokokgolokwe tsa Mpa le tsa Mateng, Rabies, Rift Valley Fever

Tsadiso e e kwa tlase:
(Motlhampepe wa Madi)-Anaplasmosis, Babesiosis (Red Water)

Borurugo:
Mange

Gotswa Metsi ka Dinko:
Verminous Pneumonia (Dictyocaulus filaria), Pneumonia, Caprine Pleuropneumonia e e tshelanang, Melioidosis, Nairobi Sheep Disease, Peste Des Petits Ruminants, Goat Pox

Go Tatasela:
Grass Staggers

Go Rota Go Go Botlhoko:
Urolithiasis (Water belly)

Pale Mucus Membrane:
Barber pole worm

Go swa mhama:
Listeriosis

Kgolô e e Bokoa:
Coccidiosis, Barber pole worm, Soremouth, Babesiosis (Red Water), Flukes kgotsa flatworms (metlhampepe ya ka fa gare), Dinta, dibokwanakgolokwe tsa mpa le mateng

Matlho a Mahibidu:
Pink Eye

Boboa jo bo Makgwakgwa kgotsa jo bo Timpetseng:
Coccidiosis, Baber pole worm, Liver Fluke, tlhaelô ya Copper, Johne’s Disease, Scrapie, Goat Pox

Gotswa Mathe/Mototwane:
Rabies, Encephalomalacia/ Polioencephalomalacia (PEM), Listeriosis

Scab kgotsa marophi mo molomong:
Ecthyma e e tshelanang (Soremouth), Foot and Mouth Disease (FMD), Peste Des Petits Ruminants, Goat Pox

Scabs (mo mmeleng):
Mange, Goat Pox

Go Babelwa Thata:
Mange

Marophi a mannye (mo menwaneng):
Foot and Mouth Disease (FMD)

Phatlhana ya Marago e e Botlhoko:
Anthrax

Vulva e e botlhoko:
Anthrax

Diso (Matlho):
Contagious Ecthyma (Soremouth)

Diso(Scrotum):
Ecthyma e e tshelanang (Soremouth)

Diso (Vulva):
Ecthyma e e tshelanang (Soremouth)

Diso mo.Lerameng:
Rift Valley Fever

Diso mo Lolemeng:
Rift Valley Fever\

Diso (Ditsebe):
Ecthyma e e tshelanang (Soremouth)

Go rota ka thata:
Urolithiasis (Water belly)

Swallow Belly/Hay belly:
Fluke ya sebete

Ditokololo tse di rurugileng:
Brucellosis, Contagious Agalactia, Caprine Arthritis Encephalitis Syndrome

Thurugo ya Dithala:
Brucellosis

Go Roroma:
Urea poisoning, tlhaelo ya Copper, Enterotoxemia, Scrapie

Thorugo ya Thele:
Mastitis, Agalactia e e tshelanang

Ulcerative Lesions (Ka mo gare ga Pounama-tlase/Marinini):
Peste Des Petits Ruminants

Gotswa metsi go go sa tlwaelegang mo serweng sa bosadi:
Mastitis

Go Tlhatsa:
Milk Fever

Tatlhegelo ya mmele/Go sa je:
Footrot, Caseous lymphadenitis, Dibokokgolokwe tsa Mpa le tsa Mateng, Johne’s Disease (M. Paratuberculosis), Tuberculosis (M. tuberculosis), tlhaelô ya Copper, Streptothricosis, Barber pole worm, Coccidiosis (Montlhampepe wa ka fa gare), Trypanosomiasis, Caprine Arthritis Encephalitis Syndrome

Diboko:
Barber pole worm, Flukes kgotsa Flatworms (metlhampepe ya ka fa gare), Dibokokgolokwe tsa Mpa le tsa Mateng, Ringworm, Mpê

Translated by Nchema Rapoo