Amatshwayo Wamalwelwe Eembuzini

©Alan R Walker
Ukufa okunengi kweenlwane kungakhandelekalokha amatjhwayo abonwe msinya. Kuqakathekile bona utjheje umhlambi wakho malanga woke. Tjheja lokha zigandeleleke ngokomkhumbulo, zilele phasi, zizinghwaya, zingadli nanyana zingaseli amanzi nanyana ziziphatha ngendlela engakajwayeleki njengokuqhula ngehloko izitho zazo. Ngokwenza njalo uzokurhona ukubona lokha zibanjwe malwelwe ngamatjhwayo la.

Amanye amalwelwe kubudisi kobana uwabone ngombana amanengi anamatjhwayo afanako.
Amalwelwe angabangwa zimilwana, umulwana kanye namaparasayidi nezinye izinto ezingathathelaniko. Amatjhwayo wamalwelwe abalwe ngaphezulu angarhelebha ukobana amalwelwe abonwe msinya. Nange usola bona kunamalwelwe ancamileko ngembuzakho, kuncono ukuthinta udorhodere wakho weenlwane.

Amalwelwe Ajwayelekileko Nenzekako

Umzimba ongakajami ngendlela ejayelekileko: Caprine Arthritis Encephalitis (CAE),

Ukungaphefumuli ngendlela ejayelekileko: I-Acidosis, Nitrate/nitrite Poisoning, Tuberculosis (M. tuberculosis), Verminous Pneumonia (Dictyocaulus filaria), Anthrax, Contagious Caprine Pleuropneumonia, Melioidosis, Allergies/Insect stings, Bloat, Heartwater

Ibisi elingakajayeleki: I-Mastitis, Caprine Arthritis Encephalitis (CAE), Enterotoxemia

I- Anaemia: Coccidiosis, Barber pole worm, Blood Parasite – (Anaplasmosis), Intwala, Fleas nanyana Ticks imikhaza, caseous lymphadenitis, Tuberculosis (M. tuberculosis), ukutlhogeka kwekhopha/ Copper Deficiency, Babesiosis (Red Water), Flukes or Flatworms (Internal Parasite), Stomach and Intestine Roundworms, Trypanosomiasis

I-Anorexia: Caseous lymphadenitis, Listeriosis, Mastitis, Pregnancy toxemia (ketosis), Urolithiasis (amanzi emathunjini /cystitis), Pneumonia, Caprine Pleuropneumonia ethelelanako

Unmake mamba: Footrot, Coccidiosis

Ukuphophala: Enterotoxemia, Coccidiosis (iparasayidi yangaphakathi), Polioencephalomalacia

Ukuqurhelana: Acidosis, Urea poisoning

Igazi ebisini: Mastitis

Igazi emhlambulukweni: Urolithiasis (Water Belly/cystitis), Babesiosis (red water)

Ukulahlekelwa ligazi: Lice, Stomach and Intestine Roundworms

Umthululo onengazi: Anthrax, Enterotoxemia, Coccidiosis (iparasayidi yangaphakathi), Nairobi Sheep Disease

I-Bottle Jaw ( amanzi emphinjeni wembuzi): Liver Fluke, (Barber pole worm), Parasitic gastroenteritis, Stomach kanye ne- Intestine Roundworms

Ukubhinjidelwa: Tapeworm, Milk Fever

Circular Lesions (ubuso, amahlombe, intamo, amehlo): (Ikowani)

Ukukhohlela kanye nokuthimula: Tuberculosis (M. tuberculosis), Verminous Pneumonia (Dictyocaulus filaria), Pneumonia, Contagious Caprine Pleuropneumonia, Melioidosis

Ukuhlale ubluya: Ukubhinjidelwa

Ikwethu yeskhumba:
Mange (Sarcoptes, Demodatic and Psoroptes)

Ukuphelelwa mamanzi: Coccidiosis, Acidosis, Barber pole worm, Peste Des Petits Ruminants

Ukugandeleleka ngokomkhumbulo: Listeriosis, Mastitis, Pregnancy toxemia (ketosis), Urolithiasis (Water Belly/cystitis), Encephalomalacia (PEM) /Polioencephalomalacia (PEM), amarabi, Pneumonia, Anthrax, Colibacillosis (Scours), Johne’s Disease, Melioidosis, Milk Fever, Enterotoxemia, Babesiosis (amanzi abomvu), Heartwater

Ukuthulula: Enterotoxemia, Coccidiosis, Chlamydial Abortion, Johne’s Disease (M. Paratuberculosis), Liver Fluke, (Barber pole worm)-Parasitic gastroenteritis, Tapeworm, Brucellosis, Acidosis, Stomach kanye ne-Intestine Roundworms, Peste Des Petits Ruminants

Ubomvu obuphuma emehlweni (Ocular discharge): Pinkeye, Verminous pneumonia (Dictyocaulus filaria), contagious Agalactia

Isiyezi: Iinunwanana (Aldrin, Endrin Chlordane kanye ne-Dieldrin)

Iindlebe ezilengako: Listeriosis

Amapetjhi omileko esikhunjeni: Fungal Disease (Ringworm), Mange

Amathe amanengi: Listeriosis, Allergies/Insect Stings, Rabies

Umgomani: Caseous lymphadenitis, Mastitis, Coccidiosis, Goat Pox, Hemorrhagic Septicaemia (P. multocida), Tuberculosis (M. tuberculosis), Pneumonia, Anthrax, Agalactia ethathelanako Caprine Pleuropneumonia ethathelanako, Listeriosis, Melioidosis, Babesiosis (amanzi abomvu) Heartwater, Foot and Mouth Disease (FMD), Nairobi Sheep Disease

Frothing (ukuphuma amagwebu ngomlomo ): Rabies, Bloat, contagious Caprine Pleuropneumonia

Ukupupura amazinyo: Coccidiosis

Ukulahlekelwa zinhluthu: Mange (Sarcoptes, Demodatic and Psoroptes), Ringworm (Fungus)

Ukuqindezela ihloko: Enterotoxemia

Ukuvuvuka hlangana nemino: Footrot, Contagious Ecthyma

Ukuvuvuka kwalapha kuvela khona iinhluthu: Ringworm (Fungus)

Ukulunyelwa: Umkhaza, Mange

I-lameness: Footrot, Foot and Mouth Diseases Virus, Brucellosis

Ukuba buthaka: Barber pole worm, Mastitis, Acidosis, Urolithiasis (Amanzi emathunjini)

Ilala phasi /ibhalelwe kusikima: Grass Staggers, ukumithaToxemia, Enterotoxemia

Ukungarhaleli ukudla: Coccidiosis, Anthrax, Mastitis, Rabies, Contagious Agalactia, Johne’s Disease, Listeriosis, Melioidosis, Bloat, Encephalomalacia/Polioencephalomalacia (PEM), Urolithiasis (Amanzi emathunjini), Heartwater, Peste Des Petits Ruminants, Goat Pox

Umkhiqizo ophasi webisi: Barber pole worm, Footrot, Contagious Ecthyma, Coccidiosis, Caseous Lymphadenitis (CL), Copper deficiency, Johne’s Disease, Streptothricosis, Bloat, (Blood Parasite)-Anaplasmosis, Babesiosis (Red Water), Lice, Stomach and Intestine Roundworms, Rabies, Rift Valley Fever

Umkhiqizo ophasi: (Blood Parasite)-Anaplasmosis, Babesiosis (amanzi abomvu)

Iziqa: Mange

Ukuphuma amathimila eempumulweni: Verminous Pneumonia (Dictyocaulus filaria), Pneumonia, contagious Caprine Pleuropneumonia, Melioidosis, Nairobi Sheep Disease, Peste Des Petits Ruminants, Goat Pox

Ukuthukwa /ukuvevezela: Grass Staggers

Ukuthunda kabuhlungu: Urolithiasis (amanzi amathunzini)


Amathimila asehla: Barber pole worm

Ukufa ihlangothi nanyana ukurholophala: Listeriosis

Ukukhula kabuthaka: Coccidiosis, Barber pole worm, Soremouth, Babesiosis (Red Water), Flukes or flatworms (internal parasite), Lice, stomach and intestine Roundworms

Amehlo abomvu: Pink Eye

Iinkhumba ezimakghwakghwa nanyana ezifipheleko: Coccidiosis, Baber pole worm, Liver Fluke, Copper deficiency, Johne’s Disease, Scrapie, Goat Pox

Ukuyatha: Rabies, Encephalomalacia/ Polioencephalomalacia (PEM), Listeriosis

Iinlonda eduze komlomo: Contagious Ecthyma (Soremouth), Foot and Mouth Disease (FMD), Peste Des Petits Ruminants, Goat Pox

Amatjhatjhaza (Emzimbeni): Mange, Goat Pox

Ukulunyelwa khulu: Mange

Itjhatjhazi encani (eminweni): Foot and Mouth Disease (FMD)

Isdunu esibuhlungu: Anthrax

Ukubaba kwesitho sangaphasi: Anthrax

Iinlonda (Emehlweni): Contagious Ecthyma (umlomo obuhlungu)

Iinonda (esdunwini): Contagious Ecthyma (umlomo obuhlungu)

Iinlonda (esithweni sangaphasi): Contagious Ecthyma (umlomo obuhlungu)

Imihlathi ebuhlungu: Rift Valley Fever

Iinlonda elimini: Rift Valley Fever

Iinlonda (Endlebeni): Contagious Ecthyma (umlomo obuhlungu )

Ukubhalelwa kuthunda: Urolithiasis (Water belly)

Ukuvuvuka kwamathumbu/iHayi evuvukileko: Liver Fluke

Amajoyini avuvukileko: Brucellosis, Contagious Agalactia, Caprine Arthritis Encephalitis Syndrome

Amasende avuvukileko: Brucellosis

Ukuthuthumela: Urea poisoning, copper deficiency, Enterotoxemia, Scrapie

Ukuvuvuka kwamabele: Mastitis, contagious Agalactia

(Iinlonda ngaphasi phakathi emlonyeni ensinini phakathi komlomo): Peste Des Petits Ruminants

Umbovu obungakajwayeleki esithweni sangasese: Mastitis

Ukuhlanza: Milk Fever

Ukonda/Ukungadli: Footrot, Caseous lymphadenitis, Stomach and Intestine Roundworms, Johne’s disease (M. Paratuberculosis), Tuberculosis (M. tuberculosis), Copper deficiency, Streptothricosis, Barber pole worm, Coccidiosis (amapharasayi angaphakathi), Trypanosomiasis, Caprine Arthritis Encephalitis Syndrome

Iimbungu: Barber pole worm, Flukes nanyana ama-Flatworms (internal parasite), kanye nama-roundworms asemathunini, Ringworm, Tapeworm

Translated by Lizzy Shongwe