Tintfo Lotibonako kutsi Imbuti Ngenwe Tifo

©Alan R Walker
Ungakhona kuvikela kufa kwetimbuti ngekutsi usheshe ubone kutsi tihlaselwe kugula. Kumcoka kakhulu kutsi onkhe malanga uhlale ubheka umhlambi wakho. Buka tilwane letingajabulanga, letilele phansi, letitinwayako, letingadli noma letinganatsi noma leto letenta tintfo letingajwayelekanga. Ngekwenta njalo, utokhona kubona tifo.

Letinye tifo kumatima kutsi utibone ngoba tinetimphawu letifanako. Tifo tingabangwa ngemagciwane, emakhatane naletinye tintfo. Letimphawu letibaliwe tingasita kutsi ukhone kubona tifo tisengakahambi kakhulu emtimbeni. Nangebe khona lokusolako etimbutini takho, tsintsana nadokotela wetilwane.

Timphawu Letivamile Netifo

Kuma ngendlela lengakajwayeleki: Caprine Arthritis Encephalitis (CAE),

Kuphefumula ngendlela lengakajwayeleki: Acidosis, Nitrate/nitrite Poisoning, Tuberculosis (M. tuberculosis), Verminous Pneumonia (Dictyocaulus filaria), Anthrax, Contagious Caprine Pleuropneumonia, Melioidosis, Allergies/Insect stings, Bloat, Heartwater

Libisi lelingakajwayeleki: Mastitis, Caprine Arthritis Encephalitis (CAE), Enterotoxemia

Kungabi nengati leyanele: Coccidiosis, Barber pole worm, Blood Parasite –(Anaplasmosis), Lice, Fleas noma emakhatane, Caseous lymphadenitis, Tuberculosis (M. tuberculosis), Copper Deficiency, Babesiosis (Red Water), Flukes or Flatworms (Internal Parasite), Stomach ne Intestine Roundworms, Trypanosomiasis

Kungadli: Caseous lymphadenitis, Listeriosis, Mastitis, Pregnancy toxemia (ketosis), Urolithiasis (Water belly/cystitis), Pneumonia, Contagious Caprine Pleuropneumonia

Kunuka kabi: Footrot, Coccidiosis

kungaboni: Enterotoxemia, Coccidiosis (Internal Parasite), Polioencephalomalacia

Kucumba: Acidosis, Urea poisoning

Libisi lelinengati: Mastitis

Umcamo lonengati: Urolithiasis (Water Belly/cystitis), Babesiosis (red water)

Kuphela kwengati: Lice, Stomach ne Intestine Roundworms

Umsheko lonengati: Anthrax, Enterotoxemia, Coccidiosis (internal parasite), Nairobi Sheep Disease

Kuma kabi kwemhlatsi: Liver Fluke, (Barber pole worm), Parasitic gastroenteritis, Stomach ne Intestine Roundworms

Kungakhoni kukaka: Tapeworm, Milk Fever

Kulimala kwemtimba (face, shoulder, neck, eyes): fungus

Kukhwehlela noma kutsimula: Tuberculosis (M. tuberculosis), Verminous Pneumonia (Dictyocaulus filaria), Pneumonia, Contagious Caprine Pleuropneumonia, Melioidosis

Kuhlala njalo ingajabuli: Kucumba

Ikwetfu esikhumbeni: Mange (Sarcoptes, Demodatic ne Psoroptes)

Kuphela kwemanti emtimbeni: Coccidiosis, Acidosis, Barber pole worm, Peste Des Petits Ruminants

Kungajabuli: Listeriosis, Mastitis, Pregnancy toxemia (ketosis), Urolithiasis (Water Belly/cystitis), Encephalomalacia (PEM) /Polioencephalomalacia (PEM), Rabies, Pneumonia, Anthrax, Colibacillosis (Scours), Johne’s Disease, Melioidosis, Milk Fever, Enterotoxemia, Babesiosis (red water), Heartwater

Umsheko: Enterotoxemia, Coccidiosis, Chlamydial Abortion, Johne’s Disease (M. Paratuberculosis), Liver Fluke, (Barber pole worm)-Parasitic gastroenteritis, Tapeworm, Brucellosis, Acidosis, Stomach and Intestine Roundworms, Peste Des Petits Ruminants

Kukhipha tinyembeti emehlweni (Ocular discharge): Pinkeye, Verminous pneumonia (Dictyocaulus filaria), contagious Agalactia

Kushaywa siyeti: Insecticides (Aldrin, Endrin Chlordane ne Dieldrin)

Kuphuma kwentfo emadlebeni: Listeriosis

Kulimala kwesikhumba: Fungal Disease (Ringworm), Mange

Kuphuma kakhulu kwetindzendze: Listeriosis, Allergies/Insect Stings, Rabies

Umkhuhlane: Caseous lymphadenitis, Mastitis, Coccidiosis, Goat Pox, Hemorrhagic Septicaemia (P. multocida), Tuberculosis (M. tuberculosis), Pneumonia, Anthrax, contagious Agalactia, contagious Caprine Pleuropneumonia, Listeriosis, Melioidosis, Babesiosis (Red Water), Heartwater, Foot and Mouth Disease (FMD), Nairobi Sheep Disease

Emagwebu (Foaming from the mouth): Rabies, Bloat, contagious Caprine Pleuropneumonia

Kuhlafuna ematinyo: Coccidiosis

Kuphela kwetinwele: Mange (Sarcoptes, Demodatic and Psoroptes), Ringworm (Fungus)

Kushayisa inhloko: Enterotoxemia

Buhlungu etinyaweni: Footrot, Contagious Ecthyma

Buhlungu kwalapho kuphuma khona tinwele: Ringworm (Fungus)

Kuluma: Lice, Mange

kungahlaliseki: Footrot, Foot and Mouth Diseases Virus, Brucellosis

Kungabi nemdlandla: Barber pole worm, Mastitis, Acidosis, Urolithiasis (Water belly)

Kulala phansi/kungakhoni kuvuka: Grass Staggers, Pregnancy Toxemia, Enterotoxemia

Kungafuni kudla: Coccidiosis, Anthrax, Mastitis, Rabies, Contagious Agalactia, Johne’s Disease, Listeriosis, Melioidosis, Bloat, Encephalomalacia/Polioencephalomalacia (PEM), Urolithiasis (Water belly), Heartwater, Peste Des Petits Ruminants, Goat Pox

Kukhicita libisi lelincane: Barber pole worm, Footrot, Contagious Ecthyma, Coccidiosis, Caseous Lymphadenitis (CL), Copper deficiency, Johne’s Disease, Streptothricosis, Bloat, (Blood Parasite)-Anaplasmosis, Babesiosis (Red Water), Lice, Stomach ne Intestine Roundworms, Rabies, Rift Valley Fever

Kukhicita kancane: (Blood Parasite)-Anaplasmosis, Babesiosis (Red Water)

Tigadla: Mange

Kukhipha intfo lengafuneki: Verminous Pneumonia (Dictyocaulus filaria), Pneumonia, contagious Caprine Pleuropneumonia, Melioidosis, Nairobi Sheep Disease, Peste Des Petits Ruminants, Goat Pox

Kuvevetela: Grass Staggers

Kuba buhlungu nasincama: Urolithiasis (Water belly)

Kukhipha emafinyila langekho kahle: Barber pole worm

Kuchwala: Listeriosis

Kungakhuli ngendlela lefanele: Coccidiosis, Barber pole worm, Soremouth, Babesiosis (Red Water), Flukes or flatworms (internal parasite), Lice, stomach and intestine Roundworms

Emehlo labovu: Pink Eye

Kuba netinwele letingekho kahle: Coccidiosis, Baber pole worm, Liver Fluke, Copper deficiency, Johne’s Disease, Scrapie, Goat Pox

Ematse: Rabies, Encephalomalacia/Polioencephalomalacia (PEM), Listeriosis

Tilondza emlonyeni: Contagious Ecthyma (Soremouth), Foot and Mouth Disease (FMD), Peste Des Petits Ruminants, Goat Pox

Kuluma kakhulu: Mange

Tilondza etinyaweni (toes): Foot and Mouth Disease (FMD)

Kuba buhlungu kwendunu: Anthrax

Kuba buhlungu kwetibu: Anthrax

Tilondza (Emehlweni): Contagious Ecthyma (Soremouth)

Tilondza (emasendze): Contagious Ecthyma (Soremouth)

Tilondza (Vulva): Contagious Ecthyma (Soremouth)

Tilondza ngaphansi kwemehlo: Rift Valley Fever

Tilondza elilwimini: Rift Valley Fever

Tilondza (emadlebeni): Contagious Ecthyma (Soremouth)

Kuchama kandzima: Urolithiasis (Water belly)

Sisu lesikhulu: Liver Fluke

Kuba buhlungu kwematsambo: Brucellosis, Contagious Agalactia, Caprine Arthritis Encephalitis Syndrome

Kuvuvuka emasendze: Brucellosis

Kuhamba kabuhlungu: Urea poisoning, Copper deficiency, Enterotoxemia, Scrapie

Kuvuvuka emabele: Mastitis, contagious Agalactia

Kulimala lokungabonakali (ngekhatsi etisinini): Peste Des Petits Ruminants

Kuphuma kwemanti esibumbwini: Mastitis

Kuhlanta: Milk Fever

Kwehla emtimbeni/kungadli: Footrot, Caseous lymphadenitis, Stomach and Intestine Roundworms, Johne’s Disease (M. Paratuberculosis), Tuberculosis (M. tuberculosis), Copper deficiency, Streptothricosis, Barber pole worm, Coccidiosis (Internal parasite), Trypanosomiasis, Caprine Arthritis Encephalitis Syndrome

Tibungu: Barber pole worm, Flukes or Flatworms (internal parasite), Stomach ne Intestine roundworms, Ringworm, Tapeworm

Translated by Thandokuhle Motha