Zikhona Plaatjie
Xhosa Translation

My name is Zikhona, the second born of two children. I am a wife and mother. I was born in the rural parts of Eastern Cape, in a town called Butterworth also known as Gcuwa. I grew up doing typical girl child chores such as collecting water from the river, collecting wood from the forest to make fire, attending traditional ceremonies such as umeluko which is an African celebration when a boy comes back from initiation school. We usually attended a lot of different traditional ceremonies and we enjoyed the simple rural life of cooking on a wood fire, maintaining our Grandmother’s garden which produced sweet potato, cabbage, tomatoes, potatoes and spinach that she sold for profit.

My family then moved to Cape Town in the late 90’s and I continued with my primary school education and proceeded to tertiary schooling. I hold a BA Degree in Health Sciences and Social Services: Welfare Science from UNISA with Majors in Psychology and Social Work. I studied further and completed a Post Graduate Diploma in Child and Family Studies from UWC. I plan on studying further in 2019.

I currently work in one of the Government Departments and translate various material from English to IsiXhosa for South Africa Online. I enjoy the learning opportunities in between translating the articles, I have particularly most enjoyed translating Peter Magubane’s material as well as the Nelson Mandela articles and the great history lessons in between!

I have a keen interest in Childhood issues, parenting styles, social issues in contemporary South Africa and gender issues involving women and children. I am passionate about South Africa and I believe South Africa is a Country that is alive with possibilities for all. In my spare time I hike, run and read books. My current read is "Leadership and Self Deception".


Xhosa
Igama lam Ngu Zikhona, ndingowesibini kubantwana ababini kumama. Ndiyinkosikazi kwaye ndikwanguye nomama. Ndazalelwa eMpuma Koloni kwidolophu yase Gcuwa, kwilali yase Langeni. Ndikhule ndisenza imisebenzi eqhelekileyo eyenziwa yintombazana nje ngoku basa phantsi, ukukha amanzi emlanjeni, ukutheza iinkuni, ukuhlakula igadi ka makhulu eyayichumile ivelisa imifuno awaye ayithengise - ikhaphetshu, amazambane, itomato, ibatata, kunye nesipinatshi. Besihamba imigidi ke kunye nezinye iziyunguma zolonwabo zesintu esasivumeleke ukuzihamba.

Usapho lwam luye lwazokuhlala eKapa ekupheleni kweminyaka yo 90’s, apho kendagqibezela izifundo eziphantsi ndaqhubeka de ndaphuma eYunivesithi. Ndifunde izifundo zenthlala kahle kwi Yunivesithi YomZantsi Afrika eyaziwa ngokuba yi Unisa, izifundo zam eziphambili ibiyi Social Work ne Psychology. Ndaze nda qhubeka ngezifundo ngabantwana nee ntsapho kwi Yunivesithi yase Ntshona koloni eyaziwa ngokuba yi UWC.

Ndisebenzela elinye lamasebe ka Rhulumente we Ntshona Koloni Ndisebenzela kunye ne South Africa Online njenomguquleli wolwimi lwesiXhosa. Ndiyakonwabela ukufunda xa ndisenza lomsebenzi. Ndiye ndafunda lukhulu ngo Dr. Peter Magubane no tata u Nelson Mandela, inene ndifundile nge mvelaphi yama Afrika!

Ndinehlombe ngabantwana, intlobo ezahlukileyo zokukhulisa abantwana kunye nemeko zentlala kahle eMzantsi Afrika ingakumbi ezidibanisa abantwana nabantu besifazane. Ndiyawutanda uMzantsi Afrika kwaye ndiyakholwa lilizwe apho amaphupha ache nawuphi ubani angathi afezekiswe. Xa ndingenzinto ndiyakutanda ukubaleka, ukunyuka intaba kunye nokufunda iincwadi. Okwangoku ndifunda incwadi ka ethi "Leadership and Self Deception".