Zwiḽi zwa Muri wa Nḓirivhe - Snout Beetle

© Prof Piet Goussard Winetech
Snout Beetle ine ya tou ḓivhea kha nḓirivhe dza veini ndi Phlyctinus callosus. Hezwi zwikhokhonono zwi ṱhasela kha thanda, maṱari na matavhi dza ita mabuli kha maṱari. U fanela u lavhesa muri ḓuvha na ḓuvha nga matsheloni uri u kone u vhona tshinyalelo ine yanga vha yo itwa nga snout beetles. Musi i tshi khou tshimbila mavuni i tshi khou ya kha tsinde, huna tshithu tshine tsha sala tshine tsha vha tshi tshi khou sumbedza u balelwa ha usa vha hone ha pfushi. Snout beetles i vhonala kha muri nwaha woṱhe, ya ṱuwa musi maṱari atshi vho thoma zwa uwa na thaba dzine dza vha dzo songana. Tshimela tshine tsha vha tshi tshi tshihulwane.

©Prof Piet Goussard Winetech
Snout Beetle inwe na inwe i fanela u langiwa uya nga ha milayo ya IPW (Integrated Production of Wine Scheme). Sa tsumbo. Hezwi zwi ṱuṱuwedza maitele a u i fafadzela pyrethroids. Hoyu mushonga wa u lwa na zwikhokhonono uya ḓivhea vhukuma nga mulandu wa u kona u shuma hawo na u kona u lwa na zwikhokhonono zwine zwa tou vha swina ḽa muri nga mvelo. Hezwi zwi nga ita uri hu ḓe na zwinwe zwikhokhonono zwa vhuvhili sa phame tsuku. Ngudo dzo sumbedza uri huna tshaka mbili dza snout beetle dzine dza nga langiwa nga sticky trunk barriers.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe