Iinunwana Zamadiribe - i-Snout Beetle

© Prof Piet Goussard Winetech
I-snout bettle izele nanyana esijwayeleke khulu emadiribeni wewayini sibizwa bona yi-Phlyctinus callosus. Iinunwanezi zihlasela iinhlumela, amakari, kanye nehlanganisela yamadiribe, idle itjhiye nembobo emakarini wamadiribe. Tjheja njalonjalo isivini ekuthomeni kwesikhathi sonyaka sokutjala amadiribe, bona akakamoswa ma-snout bettle na.Ngombana lokha nayisuka phasi iya esidindini. Iinhlumela zisala zilengelele esidindini ukukuyelelisa bona zitlhoga izakhamzimba. I-snout beetle ivela emasimini unyaka woke, kodwana kuthi amakari angawa bese siyasuka siyokudla ikhula elibizwa bona yi-curly dock.

©Prof Piet Goussard Winetech
Ukulawulwa kwe-snout beetle kufanele kwenziwe ngokuya kwemithetho ye-IPW (Integrated Production of Wine Scheme). Isibonelo, isikimu siphakamisa bona i-systemic pyrethroids akukafaneli ispreyiwe. Isihlahla sokubulala iinunwanezi sinemihlobo eminengi eyingozi kwezinye izitha zemvelo zamanye amasimu wamadiribe. Lokhu kungarholela bona kuqubuke ezinye iinunwana ezifana nenswebu ezibomvu. Iimfundo zitjengisa bona kunemihlobo ehlukeneko emibili yama-snout bettle angalawulwa ngokubana kufakwe iinkandela esidindini.

Translated by Busisiwe Skhosana