Disenyi tša Diterebe – Khunkhwane ya Nko

© Prof Piet Goussard Winetech

Khunkhwane ye tlwaelegilego ya beine ya diterebe ke Phlyctinus callosus. Khunkhwane e hlasela dinoko, matlakala, mahlogedi a moterebe le diboka tša terebe gomme e ja mašoba matlakaleng le mahlogedi. Hlokomela meterebe mathomong a sehla ka mehla kgonegong ya tshenyo goba go tšwelela ga dikgogolaboloko tša nko. Ka ge e sepela go tšwa fase go fihla kutung, lehlogedi gantšhi le tlogelwa le le fase kgahlanong le kutu go šoma bjalo ka temošo ya tshenyego ya phepo. Dikgogolaboloko tša nko ka meterebeng e tšwelela ngwaga ka moka, eupša di tlogela meterebe ka pela ge matlakala a wa go ja ngwang go swana le ngwang wo o laetse wa boemakepe - ke sebjalo sa monggae wa potego.

©Prof Piet Goussard Winetech
Taolo ya khunkhwane ya nko ye nngwe le ye nngwe e swanetše go dirwa go ya ka melawana ya IPW (Peakanyo ya Tšweletšo ye e Kopantšwego ya Beine). Go fa mohlala, peakanyo e digela gore tshepedišo ya pyrethroids e seke ya šomišwa go gašetšwa. Dibolayakhunkhwane tše di na le mebala ye e fapanego yeo e le go kotsi go disenyi a mangwe a manaba a tlhago a disenyi. Se gape se ka feletša ka go wa ga disenyi tše sego bohlokwa tša go swana le tswela ya segokgo se se khubedu. Dinyakišišo di bontšhitše gore diphedi tša dikhunkhwane tša nko di ka laolwa ka dithibelo tša kutu ya go khomarela.

Translated by Lawrence Ndou