Tingobolwane Tema Gelebisi – Snout Beetle

© Prof Piet Goussard Winetech
Luhlobo lolujwayelekile lwetingobolwane, etitselweni tema gelebisi ewayini kutsiwa ma Phlyctinus callosus. Letilwanyane tihlasela sitselo, emacembhe, emagala futsi tidle tishiye timbobo emacembheni. Hlolisisa titselo njalo ekucaleni, kute wati kutsi ngabe setikhona letilwanyane. Tikhuphuka kusuka emhlabatsi kuya emagalaleni esitselo, kantsi kulenga kwemagala kukhomba ku mosheka kwemscoco wesitselo. leluhlobo lwetingobolwane limosha tinsimi temagelebisi njalo unyaka wonkhe, kodva tihambe makuwa emacembhe tiye encenye kuyodla likhula lwesiganga I (curly dock).

©Prof Piet Goussard Winetech
Imitsi yoku vikela lehlobo lwaletilwanyane kumele yentiwe ngephansi kwemitsetfo ye IPW. Bona banconota kutsi kunga futswa lutfo. Lesifutfo siyaphephuka futsi siyingoti ngoba singachukuluta letinye tilwanyane. Loku kungagcina seku khiphe luhlobo lwesibili lwaleti ngobolwane, leti njenge (red spider mite). Tifundvo tivete kutsi timbhili tihlobo te (snout beetle) letinga vikelwa nge (sticky trunk barries).

Translated by Thandokuhle Motha