Vha Venda

© Dr Peter Magubane

Vhavenda vha bva kha vhubvo hune havha uri ho tanganana. Vhathu vhanzhi vha vhavenda vha di dzhia sa vhathu vha sialala, fhedzi mvelelo yavho iya mangadza ya dovha ya doweleya.

Kale, vho vha vha tshi langa fhethu hunzhi vhubvaduvha ha Afrika Tshipembe. Namusi nga mulandu wa u fhungudzwa ha shango nga mulandu wa u dzhena ha makhuwa nga centruary ya vhu 19 na mathomoni a 20, na milayo ya muvhuso wa tshitalula ubva nga 1960, vha ya North east, vhunzhi vha wanala u mona na Louis Trichardt na Sibasa Northern Province.

Huna zwigwada zwine zwi ya wanala na Zimbabwe. Huna dzi ngudo nnzhi dzo no shumiswa hu tshi khou taluswa vhubvo ha vha Venda, fhedzi dza zwino dzo sumbedza uri ndi vhathu vhane vha bva kha zwigwada zwa amalgam.