Tsa Venda

© Dr Peter Magubane

Setšo sa se Venda se tšwa go tlholego go fapafapana. MaVenda a mantši ba ipona bjalo ka batho ba setšo eupša setšo sa bona se a fetoga. Mo nakong ye e fetilego, ba be ba laola mafelo la ka Leboa la Afrika Borwa. Lehono, ka lebaka la go tšewa ga naga ke badudi bja bathobašweu go ya mafelelong a 19 le mathomong a mengwagakgolo ya 20, le maelao ya kgethologanyo ya bo-1960, ba dula mo north-east, kudukudu mo Louis Trichardt le Sibasa mo profenseng ya Leboa. Dihlopha di hwetšwa mo bohlabatšatši bja borwa bja Zimbabwe. Dithuto di šomišitšwe go hlaloša go hudušwa ga Venda, eupša bohlatse bja bjale bo utollotše go ba le kopanyo ya dihlopha.

Music and Dance in Venda Culture

Mmino le go bina di bapala karolo ye bohlokwa go bophelo ba Venda, ba di diragatša manyalong le dipolokong, ditirelong le dikomeng, fao go nwang bjala le meletlong....more

Political Organisation of the Venda

Yuniti ye nnyane ke ya lapa (mudi), lapa goba sehlopha sa malapa a go tswalana, bao ba dulago mmogo ka kgoboketšo ya rondavels....more

The Diverse Origins of the Venda

Ke ngwagakgolo wa bone, Profense ya Leboa, ya sebjalebjale ye e ile ya tsenwa ke Khoisan le batho ba mengwaga ya ka pela ya tshipi, bao ba be ba tswalanya ka kgwebišano, lenyalo le ntwa....more

The Position of Women in Venda Culture

Ka tlwaelo basadi ba mavenda ba be ba se na maemo a fase go swana le basadi ba bangwe ba Borwa bja Afrika....more

Venda Initiation

Tlhabollo ya motho e be e bonwa bjalo ka molokoloko wa magato, go gola le lenyalo go swaya dikgato tše bohlokwa....more