Lelapa la Naga ya Sekgwa ya Kgolokwe ya Vredefort

© David Fleminger

Setlhopha se Segolo sa Teransefala

Morago ga Setlhopha se Segolo sa Teransefala go tlile Lelapa la Naga ya Sekgwa, le le tlhamilweng fa letlapa la seretse se ne sa kgorometswa go tswa mo Khupetsong go ya diphitlhelelo tsa kwa godimo tsa Setlhopha se Segolo sa Teransefala.
Go tsengwa ga letlapa gono mo diretseng tse di gogotsweng bonolo tsa Setlhopha sa Teransefala di bopile llaga ya letlapa la molelo le le khupetsang mo karolo ya sekwere sa dikilometara di le 60 000, se se e dirang le legolo go gaisa mo lefatsheng. Lelapa la Naga ya Sekgwa le diragala fela ka go ka nna le 80% ya Polatinamo ya lefatshe. EE mo go rona.
Fela tseno tsotlhe e ne e se go ijesa monate le metshameko fela. Dingwaga ts e di ka nnang dibilione tse pedi tse di fetileng, naledi ya mogatla e e kgolo thata e biditse mmung ka 120 km borwa bophirima jwa Joburg ga jaana. E biditse thata gore letlapa lle ne la ya kwa godimo, 10 km go tloga fa maemong a yona a setlogo.
Dipholo e ne e le Kgolokwe ya Vredefort, thulo ya naledi ya mogatla e kgolo go gaisa e bile ya pele go gaisa e e itsegeng mo lefatsheng (kwa tshimologong e e lekanyetsang go fitlha go 250 km go tswa matlhakoreng ka bobedi, le fa go le jalo boglo jwa khuti jaanong bo tladitswe). Thulo e gape ka bonolo e bolokile masalela a gauta eo, ka nako eo, a neng a ntse gaufi le boalogodimo, ka jalo e di pholosa go tswa kwa go sotliwa.
Mme Sediko sa kwa Vredefort se ne se sa tsewe e le popego ya thulo le, mo dingwageng tse di fetileng, babueleid ba yona ba ba farologaneng ba begile dikgopolo tsa bona. Le gale, patlisiso ya ga jaana e tlhamaladitse dilo go sekae, le tsosa kganetsano ka ntlha ya tshimologo ya Sediko go ne go lebegae e ne e fedisitswe ke barutaletlapa bao ba ba matlhagatlhaga.
Le fae le gore ga ke ne ke sa ntse ke se na bonnete mabapi le ka moo thulo e ka tlholang kgolokwe e seng khuti, ke tshwanetse go ikobela kitso e e gaisang ya bakaone le go bolela gore naledi ya mogatla e e dirile gape morago kwa bofelong!

Translated by Lawrence Ndou

Before the Vredefort Impact

Mo dingwageng di le dimilione di le mmalwa tse di fetileng, Lefatshe le simolotse go tsidifala go se nene mme le tlhaselo ya selegodimo e ne ya fokotsega,...more

Early Research on the Vredefort Dome

Ka dingwaga tsa bo1950, buka e e bidiwang ‘Target: Earth’ e ne ya phasaladiwa mo yona bangwadi ba ne ba tshitshinya gore di-dinosaur di nyeletse ka ntlha ya bontsi jwa dithulo tsa dinaledi....more

Geological Formation of South Africa

Go akanywa gore diretese tsa Taolo di ne tsa diriwa ka mengwaga e 3.07 ya dibilione e e fetileng, mo mokgatsheng o o katogileng o o neng wa tlhamiwa...more

How Meteors Impact Earth

Fa o lebelela kwa lefaufaung mo lefifing la bosigo, tsotlhe di bonala ka kagiso. Dinaledi di benya mo loaping le lentsho le lefaufau le le bophara le le lolea le le tlhatlogetseng kwa godimo ga tlhogo ya gago....more

Investigation of Vredefort Dome

Morago mo Aforika Borwa, le fa go ntse jalo, ditlhagelelo tsa saense ya dithulo di bonagetse di re feta fela. Ka 1916, S.J. Shand lwa ntlha o tlhalositse kgakgamatso ya letlapa le le galogang...more

Step by Step Formation of the Vredefort Dome

Jaaka naledi e e mogatla ya Vredefort fa e tla mo Lefatsheng ka lebelo, lebelo la yona le ne le ka nna fa gare ga dikhilometara tse di 40 000 le 270 000 ka ura....more

The Controversy of Origins of the Vredefort Dome

Mekgwa e e farologaneng ya diponagalo tsa thutatlapa ya Lekgolokwe la kwa Vredefort e ne ya tsewa tsia ke borasaense ka bonako jaaka 1878. Sengwe se se botlhokwa go ne go banala sentle diragetse mo kgaolong...more

The Vredefort Impact

Mo dingwageng tse dimilione tse pedi tse di fetileng, go ne go sa ntse go se na dimela mo lefatsheng, mme letshwao la botshelo fela e ne e le twatsi....more

Vredefort and the Gold Fields

Aforika Borwa ke lefelo le le lesego thata. Re ntse re segofaditswe ka ga legae le le tlhomameng mo lefatsheng lotlhe ba kontinente ya bogologolo, kgakala le dithoromo tsa mmu kgotsa dikgwamolelo....more

Vredefort Dome Shattercones and Shock Metamorphics

Kwa ntle ga khuti ya kwa Vredefort, tiragalo e kgolo e siile kwa morago masaledi a mangwe a dintsi, a a kwadilweng mo matlapeng....more