I-Bushveld Complex kunye ne Vredefort Dome

© David Fleminger

I-Transvaal Supergroup

Emva kwe Transvaal Supergroup kwalandela iBushveld Complex, neyadaleka ngethuba umndilili welitye elinyibilikileyo laphuphumala kwiMantle laphumela ngaphezulu kweTransvaal Supergroup. Oku kungena kwelitye kumatye akhukuliseke msinya we Transvaal Supergroup kwadala igneous rock complex negquma indawo emalunga nama 60 000 square km’s. Le yeyona inkulu yohlobo lwayo emhlabeni wonke. I-The Bushveld Complex nayo ecaleni iqulathe ama 80% we platinum kumhlaba wonke. Yindyebo eninzi kuthi le!

Kodwa akuzange kubeyindlwana iyanetha. Malunga nee 2 billion zeminyaka eyadlulayo, iMeteorite enkulu yankaleka emhlabeni, malunga nama 120 km kumzantsi-ntshona wase Johannesburg. Yabetheka kakhulu ngeyona ndlela kangangokuba eli litye laphakama. Laphakama kangange 10km ukusuka kwindawo ebelimi kuyo. Iziphumo zoku yabayi Vredefort Dome,eyona meteorite inkulu, neyathi yaziwa kuqala ukufika eMhlabeni (Yayikade inobude obungama 250km amacala, nangona ubunintsi bayo ngoku sele budibelelekile). Le impact yagqumelela igolide, neyayihleli kufuphi nangaphezu komhlaba ngeloxesha. Oku kwenza ukuba kubenzima ukuyomba.

Kodwa iVredefort Dome yayingasoloko ibonwa njenge sakhiwo sontlitheko . Ekuhambeni kweminyaka proponents ezahlukeneyo zazisa ngaphambili uqikelelo lwazo. Kodwa ke, uphando lwakutsha nje, kwenze kwacaca izinto kancinci, kwaye uphikiswano malunga nemvelaphi yeDome kubonakala ngathi ide yachanwa ngomakhwekhwetha bezemo yemihlaba(geologists).
Nangona ndingekaqiniseki ukuba ukuntlitheka kwe meteorite kungayidala kanjani idome, endaweni ye crater, kufuneka ndothulele umqwazi izazi ezingcono kunam, ndivume ukuba I metereorite ikwenzile oko!