I-Bushveld Complex kunye ne-Vredefort Dome

© David Fleminger

I-Transvaal Supergroup

Ngemva kobana i-Transvaal Supergroup yeza e-Bushveld Complex, eyabunjwa lokha amatje amanengi we-molten asunduzeka ukusuka ku-Mantle ayaphezulu kwe-Transvaal Supergroup. Ukungenelela lokhu kwamatje eenrhirirhirini ezikhukhulekileko ze-Transvaal Supergroup kwabumba ilarha lamatje ekuthiwa ma-igneous rock complex angalingana indawo engaba yi-60 00 square km,s, ekwayenza yaba ngekulu ephasini. I-Bushveld Complex godu imumethe iplatinamu yephasi engaba yi 80%. Kujabula thina!

Kodwana kwakungasilula. Eminyakeni engaba yi 2 bhiliyoni eyadlulako, i-meteorite ekulu yabetheka phasi kuyela ku 120k’s esewula yetjingalanga ye-Joburg. Yabetha ngamandla kangangokuba amatje aya phezulu nga 10km’s kusukela phasi lapho egade ahleli khona. Umphumela kwaba yi-Vredefort Dome, ekungeyokuthoma nekulu ukudlula zoke ezaziwako zokubethana ngamandla kwe-meteorite ephasini (yayinobukhulu obungafika ku 250km emahlangothini, nonama ubunengi be-crater lena sebuzele). Ukubethana ngamandla lokhu kwabulunga igolide ngamabomu egade ngesikhathesi liseduze ngaphasi, lalivikela ekutheni licatjhazwe esikhathi esizako.

Kodwana i-Vredefort Dome beyingathathwa njengesakhiwo esabetheka ngamandla begodu, eminyakeni, abantu abanengi egade balandela eminye imiqondo babeka yabo imibono. Nomakunjalo, isifundo esiqeda ukukhitjhwa sihlathulule izinto kancani, begodu nokuphambana kwemvelaphi ye-Dome kubonakala ngathi sekurarululiwe bosojiyoloji abazithembako. Nanoma nginganaso isiqiniseko sokobana kuzanjani ukubethana ngamandla kwenze i-dome ingasi yi-crater, kufanele ngikhothamele ilwazi elivela ngaphezulu kilabo abancono kunami bengivume bona i-meteorite ngiyo eyenze koke lokhu.

Translated by Busisiwe Skhosana

Before the Vredefort Impact

Eminyakeni engaphezulu kwesigidi eyadlulako, iphasi lathoma ukuphola ngendledlana ethileko begodu nama-celestial bombardment ehla, ngonobangela wokobana ama-bolides amanengi aku-solar sysytem besele awele phezu kwentwethileko nofana besele aphelile....more

Early Research on the Vredefort Dome

Ngeminyaka yabo 1950s, incwadi ebizwa nge-‘Target: Earth’ yakhutjhwa lapho umtloli aphakamisa khona bona ama-dinosaurs aphela ephasini ngonobangela wokubethana ngamandla kwe-meteorite ekulu....more

Geological Formation of South Africa

Kuhlumbanwa bona iinrhirirhiri ze-Dominion group zasalela ematjeni nofana ehlabathini eminyakeni engaba yi 3.07 bhiliyoni eyadlulako, esikhisini esinamabharasi amabili aqaleneko (rift valley) esabunjwa lokha i-crust engaphasi kwe-craton ithoma ukurega....more

How Meteors Impact Earth

Kodwana iqiniso lihlukile. Isibhakabhaka sizele umlanjana we-space matter, esikhathini esinengi sidoseleka kusukela kuma-asteroid belt hlangana ne-Mars kunye ne-Jupiter....more

Investigation of Vredefort Dome

Emuva eSewula Afrika, ukuthuthukiswa kwebethano ngamandla ku-sayentsi kubonakala kusidlula siqalile....more

Step by Step Formation of the Vredefort Dome

Njengombana i-Vredefort bolide yaphoseka ephasini, ibelo layo belingaba seduze nahlangana na40 000 kunye ne270 000 amakhilomitha qobe i-awara. Nayibetha phasi, amandla amakhulu aphuma ngaleso isikhathi...more

The Controversy of Origins of the Vredefort Dome

Amatshwayo angakajayeleki wejiyoliji ye-Vredefort Dome abonwa bososayentsi msinyana ngabo 1878....more

The Vredefort Impact

Eminyakeni eyi-2 billion eyadlulako, khabe kunganantjalo ephasini, begodu itjhwayo ekhabe likhona lepilo gade kungelemilwane. Kodwana, nanyana kunjalo, izinto bezisazoba zimbi khulu....more

Vredefort and the Gold Fields

Isewula –Africa yinarha enetjhudu khulu. Sibusiswe ngokobana sibe nekhaya elinzinzileko ku-continent yephasi edala khulu, kude kunokuzamazama komhlaba nanyana ama-volcano....more

Vredefort Dome Shattercones and Shock Metamorphics

Ngephandle kwe-Vredefort crater, ibethano ngamandla le-colossal latjhiya ngemva iminye imitlhala eminengi erikhodwe ematjeni. Imitlhala le sele itholwe kwezinye iindawo...more