Dibaktheria le Bongata ba Dikokwanahloko

© Vitiec Winetech
Moqhaka wa nyoko ke e nngwe ya dibktheia tse tsebahalang tsa sefate sa morara mme e etsahala haholo difatetng ho ya Olifants River le tlaase Orange River. Matshwao a yona di kenyeletsa tjhebahalo ya nyoko kutung ya haufi le mobung fatshe. Nyoko e tshehla bo boputswa le ho bonahala hopetsowa hodima makgapetla ka kakaretso haufi mosebetsi wa matshoho wa dieiye. Ka mora nako nyoko efetoha hoba sootho.

Moqhaka wa nyoko e ajwa ka metsi le etswa ha polasi. E laolwa ka tshebediso ya demela se ngodisitsweng tse fumaneng taolo ya metsi a futhumetseng. Nyoko e ka robeha ha bonolo ka mora moo leqeba le ka laolwa ka koporo.

Bongata ba dikokwanahloko bo ka fumanwa dibakeng tse holang morara le ketsahalo e itshetlehile maemong a kokwanahloko ya dintho tse tshwarehang tsa semela. Ditho tse tshwarehang tsa semela di ka etsa ho seke ha ba le kokwanahloko ka taolo ya motjheso. Taolo ya khemikhale ya kokwanahloko e ka se kgonehe, empa ho bohlokwa ho laola sefate sa morara o se palesa jwalo ka ha se hasa dikokwananhloko bolokang ba sefate sa morara.

Bohloko ba Sefate sa Morara ba Lekala Harelaneng

Bohloko ba sefate sa morara ba lekala harelaneng bo sebediswa ka ho pharalla ho khalthiba e kgubedu ya Cabernet, Merlot le Chardonnay, empa mofuta o mosweu wa Cape Riesling le Semillon di kgaolwa lekaleng le harelaneng. Ha hona matshwao a bonahalang nakong ya selemo, empa ka Pudungwane, makala a khlthiba e kgubedi a kaba makgubetswana mme e qale ho ikharela fatshe. Le ha hole jwalo, methapo e dula e le metala. Matshwao a dikhalthiba tse tshweu ha a bonahala empa makgasi a ikharela ho ya fatshe.

Ho bohlokwa ho laola bohlwa le dikokonyana tsa sefate sa morara hobane di tlatsetsa ho tlala tlaleng ha kokwanahloko ya ho ikharela ha lekgasi sefateng sa morara. E kena dipakeng tsa tshilafatso le sefate sa morara o sa tshwaetsehang o kgothaletswang le dithulusi le ho kenngwa tshebetsong ho lokelwa ho se tshwaetsehe mme e hlweke ha e tsamaya dipakeng tsa sefate sa morara.

Lefu laShiraz

Mahloko a Shiraz a etsahala Merlot, Shiraz, Malbec le Gamay mme a etswa ke ‘grapevine virus A’. bohloko bona bo tsebahala le Viognier. Bo bonahala ka jwalo ka rabara, lehlakaleweleng le sa butsweng hantle jwalo ka ho kgaoha ha palesa e tshwaetsehileng e nka nako. Makala a morara a manyane ho feta a tlwaelehileng kapa aba siyo hohang. Makgasi le methapo e ba perese ka mmala mme makgasi a e ona a awa ka mora nako.

Ha hona taolo bohlokong bona mme methapo e ya shwa ka mora dilemo tse tharo ho isa ho tse hlano. Bo fafatseha ka tlhaho tshimong ya difate, empa sefate sa morara se palesa ya sona sesosa sa ho sanyana lefu la Shiraz. Dithuto di bontshitse hore lefu lena le ntshuwa ka meriana ya taolo ya pelo ya ntho tsa tlhaho. Sefate tshwaeditsweng se ya ntshuwa kapa se tjheswe.

Dikokwanahlo tse ding

Ho nale dikokwanahloko tse ding ngata mme e nngwe e satswa fumanwa sefateng ke kokwanahloko ya Aster Yellows. Chardonnay e tshaba kokwanahloko ka ho ikgetha ho hoholo. Matshwao a ‘Aster Yellows’ a kenyeletsa makgasi a maswebe qalong ya sehla. Makgasi a dikhalthiba tse tshweu di fetoha hoba tshehla mme dikhalthiba tse kgubedu di fetoha hoba kgubetswana. Makgasi a ba matenya ho feta tlwaelo, di bonolo le hoikhara ho ya fatshe. Dikalane di nale tsa karolwana ya kutu dikgutswane mme ha di ya itekanela.

Ke bohloko bo hlokolosi mme ka lehlohonolo, e etsahala dibakeng tse seng kae, jwale ho bohlokwa ho tlaleha matshwao a sa tlwaelehang sefateng ho ya ho VinPro. Selelekela sa thuto se bontsha hore e ka fitisetswa ka kokonyana ya dimela. Makgasi a amehileng a lokelwa ho tloswa mme ka morao ho sehla sefate sohle se lokelwa ho tloswa le metso yohle.

Translated by Sibongile Sonopo