Malwetši a Dipakteria le a Ditšhwaetšo

© Vitiec Winetech

Nyooko ya mphapahlogo ke bolwetši bja go tlwaelega bja moterebe gomme bo direga ka setlwaedi ka meterebeng go bapa le naga ya Noka ya Lepelle le Noka ya Fasana ya Mmala wa Namune.

Dika tša nyooko ya mphapahlogo di akaretša ponalo ya dinyooko kutung kgauswi le bokagodimo bja mabu. Dinyooko tše boserolane-bosehla le menga e tšwelela kutung ka kakaretšo kgauswi le hlakanelo ya mahlona. Ka moragonyana dinyooko di fetogela go botsothwa. Nyooko ya mphapahlogo e phatlalatšwa ke meetse le didirišwapolaseng. E laolwa ke go šomiša dibjalo tšeo di ngwadišitšwego tšeo di amogetšego kalafo ya meetse a go fiša.

Gape dinyooko di ka robjwa ka morago ga moo ba swanetše go alafa dintho ka koporo.
Malwetši a ditšhwaetšo a ka hwetšwa ka seleteng sa go godiša moterebe gomme tiragalo e ya ka maemo a tšhwaetšo ya sebjalo. Dibjalo di ka dirwa gore di hloke baerase ka kalafo ya phišo. Taolo ya sekhemikhale ya ditwatši ga e kgonagale, eupša go bohlokwa go laola khunkhwane ya lefela ya moterebe ka ge e phahlalala e tlatša bolwetši ka kutung ya moterebe.

Bolwetši bja Letlakala Laetse bja Moterebe

Bolwetši bja letlakala laetse bja moterebe bo šomišwa bophara ka dibjalong tša bokhubedu Cabernet, Merlot le Chardonnay, eupša mehuta ye tšhweu Cape Riesling le Semillon gape le tšona di hlasela ke letlakala laetse. Go nyaka go sa bonale dika ka seruthwana, eupša go tloga ka Dibatsela, matlakala a dibjalo tše khubedu a ka ba makhubedunyana gomme a thoma go laetsa go ya fasana. Le ge go le bjalo, ditšhika di dula di le motala. Dibjalong tše tšhweu dika di bonagala ga nnyane eupša matlaka le ona a laetsela gape go ya fasana.

Go bohlokwa go laola ditšhošwane le dikhunkhwane tša lefela tša moterebe ka lebaka la gore di na le seabe mo phatlalatšong ya tšhwaetšo ya letlakala laetse. Lefelo la magareng ga meterebe ye e tšhilafaditšwego le ye e sa tšhwaetšwago go eletšwa gore le didirišwa di swanetše go bolawatwatši le go hlwekišwa ge go sepelwa magareng ga meterebe.

Bolwetši bja Shiraz

Bolwetši bja Shiraz bo diragala ka gare ga Merlot, Shiraz, Malbec le Gamay gomme bo hlolwa ke ‘twatši ya moterebe A’. Bolwetši gape bo lemogile ka Viognier. Bo ka lemogwa bjalo ka go ba rabara, mohlaka wa go nyama gomme ga di butšwe ka go lekana bjalo ka ge lehlona la mohlaka o diegile. Diboka tša diterebe ke tše nnyane kudu go feta ka mehla goba ba go se be gona ka botlalo.

Matlakala le ditšhika di mmala wo moperese gomme matlakala a wa ka morago ga nako kudu. Ga go na kalafo ya bolwetši bjo le meterebe ka tlwaelo e ya hwa magareng ga morago ga mengwaga ye meraro go ya go ye mehlano. Bo phatlalala ka tlhago ka meterebeng, eupša khunkhwane tša lefela tša meterebe gape ke lebaka la go phatlalatša bolwetši bja Shiraz. Dinyakišišo di laetše gore bolwetši bo ka fedišwa ke kalafo ya phišo ya dibjalo tša mathomo tša tlhago. Meterebe ye e fetetšwego e a tlošwa gomme ya fišwa.

Malwetši a Mangwe

Go na le malwetši a mangwe gomme bjo bo nngwe bjoo ba sa tšwago go ribollwa ka meterebeng ke bolwetši bja Aster Yellows. Chardonnay kudukudu e huetšwa gabonolo ke bolwetši bjo. Dika tša ‘Aster Yellows’ di akaretša matlakala a mašošo go tloga mathomong a sehla. Matlakala a dibjalo tše tšhweu a fetogela boserolaneng gomme matlakala a dibjalo tše khubedu a e ba bokhubedunyana. Matlakala a kotwana go feta ka mehla, a fokola le go ba laetsa kotsing ka bofasana. Mahlogedi a na le dinoko tša ka gare gomme le kgolo ke ya bogole.

Bjo ke bolwetši bjo bo šoro gomme mahlatse, bo diragala fela ka mafelong a mmalwa, ka fao go bohlokwa kudu go bega karolo efe goba efe ye e nago le dika tše di šele ka meterebeng go Vinpro. Dinyakišišo tša mathomo di laetša gore bo ka ba bo fitišeditšwe ke tšie ya matlakala. Matlakala a fetetšwego a swanetše go tlošwa gomme ka morago ga sehla sa moterebe ka moka o swanetše go tlošwa le medu ka moka.

Translated by Lawrence Ndou